Старобългарски речник
ꙁбавл҄ень 
ꙁбавл҄ень -ꙗ ср 1. Избавление, спасение ꙇ глаше о немь. вьсѣмъ аѭштмъ ꙁбавленѣ въ мѣ М Лк 2.38 З А СК въсклонте сѧ  въꙁдвгнѣте гла(въ)вꙑ вашѧ ꙁане прблж сѧ ꙁбавлене ваше М Лк 21.28 З блгнъ гъ бъ ꙁлвъ. ѣко посѣт  сътвор ꙁбавлене людемъ свомъ М Лк 1.68 З А моⷧ҇ ѡ ꙁбавлень блѫда СЕ 36b 16 моⷧ҇ ѡ ꙁбавлень дьнѣ коу СЕ 36b 6 ѣко отъ гꙇ млостꙇ мьного отъ него ꙇꙁбавлене СП 129.6  крьвь своѭ ꙁбавьень бꙑвъше ꙗвтъ. мѫштꙇмъ на нь надеждѫ С 483.19—20 бес каꙗꙁн дарове. ꙁбавьн свꙙто вьꙁскат С 347.24—25 2. Освобождение [от робство] ꙇюдѣꙇсхожденье. еже отъ ећѵпта помнѣахѫ. а ꙇже отъ поганъ. ꙇꙁбавленье. ꙇже отъ лъсті проповѣдахѫ К 13b 23 Срв. С450.28 пакꙑ свободѣ вьꙁвѣштен... пакꙑ работꙑ ꙁбавьн С 244.1 ꙇꙁбавлене посъла людемъ своімъ СП 110.9 3. Откуп, изкупление, откупване братръ не ꙇꙁбавꙇтъ ꙇꙁбавꙇтъ лꙇ лвкъ. не дастъ боу ꙇꙁмѣнꙑ ꙁа сѩ. ꙇ цѣнꙑ ꙇꙁбавленъѣ дшѩ своеѩ СП 48.8—9 дат дшѫ своѭ. ꙇꙁбавлене ꙁа многꙑ М Мт 20.28 ЗI ЗП М З А СК ЗП Е СП СЕ К С Гр λύτρωσις λύτρον ἀπαλλαγή κλῆσις ἀπολύτρωσις ꙁбавьнь ꙁбавьн ꙁбавьень ꙁбавлене ꙇꙁбавленье ꙁбавленъе ꙇꙁбавлене ꙇꙁбавлень ꙇꙁбавленъе Нвб избавление книж ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ