Старобългарски речник
I. Буквен знак 1. Десетата буква от стб. азбука, назовавана і; в глаг. ⰺ, ⰹ; в кир. і, ї, ꙇ; в нвб. звук и. 2. Единадесетата буква от стб. азбука, назовавана же; в глаг. ; в кир. ; в нвб. звук и II. Числен знак. В глаг., в кир. и в кир. издания на стб. глаг. паметници ⰺ҃, ⰹ҃, і҃, ї҃, ꙇ҃=10, X; в кир. и в кир. издания на СП ҃=8, VIII; в глаг. и в кир. издания на стб. глаг. паметници ⰻ҃, ҃=20, XX 1. числ бр Числ. ред. десѧть Десет тогда ѹподобітъ сѧ црство нбсное. ꙇ҃т дѣвъ. ѩже премъшѧ свѣтлънкꙑ. ꙁідѫ протівѫ женꙇхѹ  невѣстѣ А Мт 25.1 СК въходѧштю емѹ въ етерѫ вꙿсь. сърѣте і ꙇ҃ прокаженъ мѫжь З Лк 17.12 СК не і҃ л стш с СК 17.17 ѹене д҃ просвѣщаемъмъ въ лмѣ прѣдано. о а҃.ї҃ ꙁаповѣд.  ьтене. отъ къ коласанскааго посъланꙗ ХЛ II Аа 3 В състава на сл. числ. бр. ꙇ абье въста дѣвца ꙇ хождааше. бѣ бо лѣтома і҃ б҃ З Мк 5.42 десѧтꙑ Десети мѫенъ же бꙑстъ стꙑ пѡн ... дьнь сѫбота асъ ї҃ пр нанѣ цр С 142.15 В състава на сл. числ. ред. мѣца тго гі въꙁдвжене крста евⷺа оⷮ (..)ана глва ро(.) Б 36.2 еі септѧбрѣ. стрстъ. стꙑхъ мкⷱ҇ъ. васлѣ [с]емеона.  ї младенъцъ.  романѹ.  стѣ теодорѣ Е 24б 7 2. Числ. бр Числ. ред. осмь Осем  егда спльнш с. ҃. днъ обрѣжѫтъ і. нарѣш м емѹ іс СК Лк 21 осмꙑ Осми ⷳ҇. ҃. септѧбрѣ У IIа 11 проⷦ. глаⷭ҇. ҃. Е 36б 13 Срв. Е38б 10 пѣⷭ҇. ҃. глаⷭ҇. а҃ ТФ Б3 род сꙙ ... въ ҃ дьнь енуара мѣсꙙца С 279.1  пршедъ вь севаст ї въ ҃ день сѣдъ съ вовододѫ повелѣ првест стꙑѧ С 72.19 В състава на сл. числ. ред. ї СП 21б 9 рї СП 154b 1 3. числ бр Числ. ред. дъва десѧт Двадесет ҃ А 149а ҃ СЕ В състава на сл. числ. бр. гребъше же ѣко ҃  пѩть стаді лі ћт. ѹꙁьрѣшѧ же са ходѧща по морю А Йо 6.19 мⷺца апрⷧ҇ е҃ стъⷯ мⷱкъ р҃҃. ꙇеⷤ҇ в персѣⷯ҇ А 145b 19 ста мⷱка адрана  ꙇже сь нмъ ҃в҃.  женъ его наталіѩ А 152а 26 дъвадесѧтьнꙑ Двадесети щ септѧⷠ҇ ҃ А 142b 16 В състава на сл. числ. ред. мⷺца авгоⷭ҇. е А 152а 25 евⷸ҇а ѿ лоⷦ҇у глаⷡ҇ р҃ ҃ б҃ А 116b 12 ҃. ѕ҃. стхъ (...) Б 52.1 М З А СК Б О У Е СП СЕ ТФ С ХЛ Гр ι´ δέκα οἱ δέκα δέκατος ἔνατος [СК Мт 20.5]; η´ ὀκτώ ὄγδοος; κ´ εἴκοσι