Старобългарски речник
ꙁъват 
ꙁъват -ꙁовѫ -ꙁовеш несв 1. Издигам глас, викам прѩсѧ вѣе отъ фнкъ. ꙇ ꙁдѫ протвѫ емѹ. ꙇ ꙁъваахѫ глѭште. ѡсанꙿна блгсвнъ грѧдѧ въ імѧ гне М Йо 12.13 З, А, СК. Срв.Мт 21.9 М, ЗI; С 330.14—15 ꙁъвахъ къ тебѣ гі вьсь день СП 87.10 тъгда ѹбо вдѣхъ сꙙ ꙗко вьндохъ ѹстꙑ мом.  аб наꙙхъ ꙁъват  глаголат С 168.4 2. Повиквам, зова, призовавам някого ꙇ се рекъш де  прꙁъва марѭ сестрѫ своѭ та. рекъш ѹтель се естъ  ꙁоветъ тѧ М Йо 11.28 З СК  мръ бж да (раꙁ)дѣлѣетъ сѧ въ срдцхъ вашхъ. в неже  ꙁъван (бꙑ)сте въ едно тѣло.  вꙑ благодѣтн бꙑвате Е 22б 7—8 достоно ходт ꙁъванью. вь немьже ꙁъван бꙑсте СЕ 105b 13 премꙑ ꙁъване слѣпѹю. ꙇ поклонене. ꙁовѫщюмѹ тѧ. ꙇсе сне двъ СЕ 33b 13 раб хрстосов. гда вдꙙтъ ꙗко ꙁовѫтъ ѧ сѫдѧ на сѫдште. то вѣдꙙтъ ꙗко на трѹдъ  на нѹждѫ дѫтъ С 267.20 она же ... плаѫшт прврьже себе къ двьремъ.  съ горъкам слъꙁам ꙁовѣше стааго С 516.6 ꙁъванъ κλητός Предопределен, призван тако бѫдетъ послѣдьн пръв. ꙇ пръв послѣдьн. мъноѕ бо сѫтъ ꙁъван мало же. ꙁбъранꙑхъ М Мт 20.16 ЗI, А. Срв. Мт 22.14 М, ЗI, А;Лк 14.24 М, З, А, СК;СЕ 106b 25—26 3. Каня, поканвам [на пир, угощение] онъ же рее емѹ. лвкъ еднъ сътвор веерѭ велѭ  ꙁъва мъногꙑ М Лк 14.16 З А СК ꙁъванъ же бꙑстъ  съ ꙇ ѹенц его на бракъ М Йо 2.2 З А О ꙁъванъ бѫдеш цѣмъ на бракъ. не сѧд на прѣдьнмь мѣстѣ М Лк 14.8 А СК фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ С 392.27 цѣлованꙗ м не да. ацѣ прѣмьдвъ сꙑ. ꙁъвавъ нꙑ на обѣдъ. прѣжде ꙁлѣст т цѣловат мꙙ С 395.5 ꙁъван м мн οἱ κληϑέντες, οἱ κεκλημένοι Поканените ꙇ посъла рабꙑ своѩ прꙁъва  ꙁъванꙑѩ на бракъ. ꙇ не хотѣахѫ прт М Мт 22.3 ЗI, А. Срв. СЕ 106а 13  посъла рабъ сво въ годъ веерѧ. решт ꙁъванꙑмъ грѧдѣте. ѣко ѹже готова сѫтъ вьсѣ М Лк 14.17 З А СК ꙗкоже бо богатъ нѣкто. пръ велкъ гостемъ свомъ ѹготоввъ ... ꙁъходꙙште ꙁъван къждо  свого домѹ С 267.5 4. Наричам, назовавам то же мѧ ꙁовете г г а не творте ѣже глѭ М Лк 6.46 З довьлѣтъ бо мѹ беꙁаконнкомъ  прѣстѫпьнкомъ ꙁъват  С 214.5 ꙁовѫ отьца отьцьмъ С 310.8 Срв. С310.4 М З А СК О Е СП СЕ С Р Гр κράζω κραυγάζω ἐπικράζω καλέω ἐπικαλέω προσκαλέω φωνέω ἐπιφωνέω μετὰ κραυγῆς Нвб зъва остар Дюв НГер ЕтМл МлБТР зова ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА зва диал МлБТР зовем диал ДА