Старобългарски речник
ꙁемьнъ 
ꙁемьнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до земята есомѹ ѹподобмъ цсрстве бже ... ѣко горюшънѣ ꙁрънѣ. еже егда въсѣно бѫдетъ въ ꙁемлѭ. мьне вьсѣхъ сѣ(...ъ)менъ ꙁемънꙑхъ М Мк 4.31 З то ті сѧ мьнітъ сімоне цре ꙁемьнꙑ отъ кꙑхъ пріемлѧтъ дан лі кінос. ѡтъ свохъ л сновъ лі от тѹждіхъ А Мт 17.25 СК проложішѩ трѹніе ра(ра)бъ твоіхъ. брашьно пьтіцамъ небснꙑмъ. пльті прѣподобьнъіхъ твоіхъ ꙁвѣремъ ꙁемьнꙑмъ СП 78.2 гі бже нашъ велкꙑ ... давꙑ намъ ꙇ ꙁемънаа благаа СЕ 20b 14—15 влко гі бже нашъ ... прм ꙇ се прнесене ... даѩ мъ ꙁемънꙑхъ твохъ благъ СЕ 13b 14 кого бога подобаатъ нама отъврѣшт сꙙ. небесъскааго л л ꙁемънааго С 258.7 аꙁъ отъсел не мамъ въкѹст брашꙿно ꙁемнааго С 154.9 нꙑнꙗ ѹбо вꙑ славънꙑѧ сѫдѧ. не подобатъ вꙑ ꙁемънааго цѣсара боꙗт сꙙ С 257.26 2. Като същ. a) ꙁемьнꙑ м ед ꙁемьн мн a) [οἱ] ἐπίγειοι, οἱ γηγενεῖς, οἱ ἀπὸ γῆς Земен човек, смъртен; земните, смъртните хора прѣклонтъ сꙙ мѹ вьсѣко колѣно небесънꙑхъ  ꙁемьнꙑхъ.  прѣсподьнхъ С 332.8—9 ѡ како. гда болѣꙁнь  страхъ. обьметъ ꙁемьнааго. вьсе го естьство аб въꙁмѫштатъ ... пастꙋха бо ѹбшꙙ. овьцꙙ растрьгнѫшꙙ С 471.21 дьнесь цѣсарь славꙑ на ꙁем пророьскꙑ славмъ стъ.  прꙙстьнкꙑ небесьнѹѹмѹ веселю ꙁемьнꙑѧ сьтвор С 322.4 дꙗволъ сѣтѹтъ. грѣхъ ѹмрьштвꙗтъ сꙙ. дѹс лѫкавьн прогонм бꙑваѭтъ. ꙁемьнї на небеса вьсходꙙтъ С 479.21 b) ꙁемьнаꙗ ср мн a) αἱ γαῖαι Земи ї гробі іхъ і храмі іхъ въ вѣкъ. села іхъ вь родъ і родъ. нарѣшѩ імена своѣ на ꙁемънꙑіхъ СП 48.12 b) ꙁемьнаꙗ ср мн τὰ ἐπίγεια, τὰ χαμαίζηλα Земните, човешките неща аште ꙁемъна рѣхъ вамъ  не вѣрѹѹте. како аште рекѫ вамъ нбска вѣрѹѹте М Йо 3.12А въꙁлюбшꙙ пае ꙁемьнꙑхъ стаꙗ  добрѣ вьꙁꙙшꙙ С 55.4 ꙁемьно трѹждень γεωπονία Обработването на земята, земеделският труд слꙑша адама ота домꙋ спадъша. ловѣка породьнааго гражданна. беꙁъ ꙁемьнааго трѹжданꙗ жвѫшта. беꙁъ дъжда кръмꙙшта сꙙ. нкакоже потовъ л рꙑла. л трѹдовъ ... на жт трѣбѹѭшта С 429.24 М З А СК Б СП СЕ К С Гр [ὁ] ἐπὶ [τῆς] γῆς [τῆς] γῆς τῇ γῃ γάϊος ἐπίγειος γηγενής ἐγκόσμιος ꙁемънъ ꙁемьнъ Нвб земен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ РБЕ землен остар ОА ВА МлБТР РБЕ БТР Срв Земен МИ Земенци МИ Землен МИ ПК,Пр. в им