Старобългарски речник
ꙁатворт 
ꙁатворт -ꙁатворѭ -ꙁатворш св 1. Затворя, заключа [врата и под.] тꙑ егда молш сѧ вънд въ клѣть твоѭ  ꙁатвор двьр твоѩ М Мт 6.6 З А СК отъ нелже ѹбо въстанетъ гь домѹ.  ꙁатворть двьр.  наьнете вьнѣ стоѣт.  тлѣшт въ двьр М Лк 13.25 З А СК ꙁбав мѧ отъ сѣт ловѧщхъ мꙿне. стх. помоꙁ м ꙇ спасѫ сѧ. ꙇ поѹѭ. не ꙁатвор м влко. рътога твоего СЕ 85а 18 Образно. ї прѣдастъ въ плѣнъ крѣпость іхъ. і добротѫ. іхъ въ рѫцѣ вражь. ї ꙁатвор въ орѫжі люд своѩ СП 77.62 пѫть сътворь стъѕѫ гнѣвѹ своемѹ. не поштѩдѩ отъ съмръті дшѩ іхъ. ї скотъ іхъ во съмръті ꙁатворі СП 77.50 Поставя на затворено място, затворя, заключа. прведенъ ѹбо бꙑстъ свꙙтꙑ рне къ кнꙙꙁѹ пробѹ ... тъгда повелѣ ꙁатворт  вь тьмнц С 252.22 Преградя, затворя [път, пътека и под.] ꙇжден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего ... вꙿсѣхъ пѫте въходънꙑхъ. ꙁатвор е. вꙿсѧ пѫт въходънꙑѩ. прѣсѫ е ꙇстоьнкъ СЕ 45а 8 2. Спра, прекратя [изтичането на някаква течност] вьсаждьшмь глѹхꙑмъ слѹхъ. ꙇ не глѭщмъ глат ... ꙇ теене кръв бещсльное ꙁатворьшмь ...  мрътвꙑѩ ꙁ гроба скот сътворьшемъ СЕ 53b 1—2 3. Прен. Вдъхна, внуша пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ. пакꙑ оград. естънꙑмъ т крстомь. ꙇ прѣестънꙑмъ т пеатемъ. страхъ тво ꙁатвор въ мꙿнѣ СЕ 78b 20 4. Прич. мин. страд. като прил. ꙁатвор҄енъ a) κεκλεισμένος Затворен, заключен вьлѣꙁе к н҄мъ їс двьремъ ꙁатвореномъ сѫштемъ. вьлѣꙁе двьр жвотънꙑѧ ꙁатворенꙑм двьрьм С 501.7 како бо можетъ въ ꙁатворенахъ двьрехъ пльть прот С 502.2 b) κατακεκλεισμένος, κρινόμενος Хвърлен в тъмница, затворен прходѧ къ тьмньнѹѹмѹ. стражѹ.  къ вономъ даѧ мъ много ꙁлато. беꙁъ сѹмьнѣнꙗ ꙁатворенѣ тѹ брат слѹжааше С 98.19 ꙁатворт ѹста кого φιμόω Затворя устата на някого, заставя някого да млъкне облен же сце нераꙁѹмьньнꙑ съпаса нашего богомь. прѣмлькошꙙ отъ пьрѣнꙗ. ꙁатвореномъ бꙑвъшемъ ѹстомъ хъ стноѭ С 331.19—20 въ породѣ ꙁатворт μανδρεύω Прибера в кошара събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385.15—16 М З А СК О СП СЕ К С Гр κλείω ἀποκλείω ἐγκλείω συγκλείω κατακλείω ἐναποκλείω συναποκλείω κατείργω ἀσφαλίζω βάλλω κληϑρόω κατασφαλίζω ἀσφαλῶς τηρέω ἀναλαμβάνω κλεῖϑρα Нвб затворя [се] ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА