Старобългарски речник
жѧжда 
жѧжда ж 1. Жажда і въ жѩждѫ моѭ напоішѩ мѩ оцьта СП 68.22 Срв. С487.19 і жден іꙁ него вꙿсь дхъ творѧще жѧждѭ СЕ 29b 20 нꙑнꙗ ѹбо. гладъ не хлꙙбьнꙑ н жꙙжда водънаꙗ С 135.7 врѣмꙙ же жꙙтвъно бѣаше. сълѹ же сꙙ жꙙжд велцѣ бꙑт народомъ многомъ сѫштемъ С 568.9 Образно. како насꙑштѫ жꙙждѫ вашего любослꙑшанꙗ С 424.17 2. Прен. Суха, ненапоена земя положлъ есі рѣкꙑ въ пѹстꙑнѭ. сходіща водьнаа въ жѩждѫ СП 106.33 СП СЕ С Гр δίψα δίψος жѩжда Нвб жажда ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ МлБТР БТР