Старобългарски речник
жꙁнь 
жꙁнь - ж 1. Живот, съществуване ході вь слѣдъ мене. не матъ ходт въ тъмѣ. нъ мѣт матъ свѣтъ жꙁн СК Йо 8.12 добрѣе т естъ. въ жꙁн вънт бѣднѹ ЗП Мт18.8 како бо не богатъ вьсемѹ мрѹ жіꙁнь. ꙇ съпсенье сътѧжавъ К 14b 28—29 не тъштѫ сꙙ на съмрьть нъ на жꙁнь С 140.18  повѣшенъ рее. аꙁъ смъ жꙁнь  вьскрѣшень С 478.9—10 ꙗко же  онъ въ камене. въстааш пакꙑ въ обꙿновлен жꙁн ход(ѧ) Х I Вб 14 (на ѹб)ѣжїще  на спсене ї на жꙁнь бльгаромъ В 2. Жизнен път, времетраене на съществуванието хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр Е 7б 2 влко ... ѹгас тѣлесъное раждежене. ꙇ жꙁн. плътьскꙑѩ похот отъжен СЕ 38а 6 мнте сѫштѫѭ жꙁнь токѹ подобьнѹ бꙑт С 127.21 то на томъ подоба м стъ сѣдѣт мльꙙште джⷪ  до коньца жꙁн моѧ С 205.15  тꙑ длъжънъ м с въ сво жꙁн многꙑ дльгꙑ С 393.28 ꙁълꙑм бо мже вь жꙁн мо трьпѣвъ. побѣдхъ С 525.2 сьде лежтъ мость рьгѹбꙑлꙗ ... бꙑстъ рьнорꙁьць і въ томь сьврьш жꙁнь своѭ МН 3. Начин на живот подажд мꙑсль праведънѫ. ꙇ жꙁнь добродѣтѣльнѫ СЕ 7а 13 саторннъ же много мѫдръство въспрмъ. ѹмꙑслвъ правьдѫ ꙗко мѫжь тъ. мльалвѫ жꙁнь стъ обꙑклъ С 204.15 ꙗже ꙁаглад кроплꙗм слъꙁъ. напсане ꙁълꙑ жꙁн С 390.18 т покрꙑ м жꙁн скврьнѫ С 392.9 вь стѫѭ неⷣ҇лѭ вьскрѣш (...) бо естъ праꙁд(...)і жіꙁнь стаѣ Р II 3.23—24 жꙁнь с [нꙑнѣшьнꙗꙗ, настоѩщꙗ] ὁ παρὼν βίος, οὗτος ὁ βίος, τὰ παρόντα, ἡ παροῦσα ζωή, ἡ αἰώνιος ζωή, αὕτη ἡ ζωή Този свят, земният живот ономѹ бо многъкратꙑ вь се жꙁн пакость сътвор С 422.21 обрѣте шрокꙑ  пространꙑ пѫть. жꙁн сеѧ строѧшть. прде къ н҄емѹ С 351.16 вдте пакꙑ въвръжена невода. вьсе лі же сьберетъ на потрѣбѫ стъ. тако же  нꙑн҄ѣшьн҄ꙗ жꙁнь С 127.29—30 ꙇ по срѣдѣ настоѩшті жіꙁні. ꙇ грѧдѫшті. сѫді вѣънъ сѣдѧ К 13b 37—38 Срв. С451.11—12 мноꙁ отъ лкъ. не льгъко. не съ многоѭ болѣꙁнѭ жтꙗ сего. отъходꙙште. н нꙑнꙗшьнꙙѧ жꙁн съподобшꙙ сꙙ С 98.27 жꙁнь вѣьнаꙗ [бѫдѫщꙗ, грѧдѫщꙗ, небесьнаꙗ] [ἡ] ζωὴ αἰώνοις, ἡ ζωὴ μέλλουσα Вечният живот, раят; място, отредено за праведниците  дѫтъ сі. въ мѫкѫ вѣьнѫѭ. а праведьніц въ жꙁнь вѣьнѫѭ А Мт 25.46 ѣже ꙁльѣ сꙙ мръска(а)го рад спнѣ. вь жꙁнь вѣ(ьн)ѫѭ СС IIIа 16 вꙿсѣка дша поѭщ с  насладв’ш сѧ ꙁведетꙿ сѧ вь жꙁнь вѣьнѫѭ Р II 2.14 ꙇ въ бѫдѫщѭѭ жꙁнь. нбсънѹмѹ црствѹ твоемѹ. прѧстьнкъ автъ сѧ СЕ 24а 1 ꙇ по срѣдѣ настоѩшті жіꙁні. ꙇ грѧдѫшті. сѫді вѣънъ сѣдѧ К 13b 38 Срв. С451.12 вонъ ѹшдь храбърꙑ. плѣньнкъ овьѧ хво. ꙁвѣроꙗдмо. а же оканѣ. ꙗко  небесьнꙑѧ жꙁн погрѣш сꙙ С 93.13 А СК ЗП Е СС СЕ К С Х Р В МН Гр ζωή βίος πολιτεία διαγωγή νεότης жꙁнъ жіꙁнь Нвб жизн остар ВА ЕтМл МлБТР РРОДД ДА жизън остар ВА РРОДД