Старобългарски речник
жвъ 
жвъ -ꙑ прил 1. Жив, който живее, съществува тꙑ ес хъ снъ ба жвааго М Мт 16.16 З А бже вꙿседръжтелю ... ꙇже съ жвꙑмь твомь. і съсѫщьнꙑмь снмь ... ѡбладаѩ вꙿсеѭ тварѭ СЕ 93а 15 а с въ колцѣ мраꙁѣ сѫште доселѣ жв сѫтъ С 78.8 мѫж лют. пѹстшꙙ сѧ на стꙑѧ да жвꙑ ѧ пожьрѫт С 62.22  въпсашꙙ вь панак҄дꙑ рѹмъска пꙇѡн ... жвѹ ꙁгорѣт повелѣхомъ С 140.24  трьн ꙁѣло люто  кѫпн. въ неже мѣсто аште въпадетъ какъ любо скотъ. то к томѹ жво не ꙁлѣꙁетъ С 193.17 тъгда рее да ꙁнесѫтъ водꙑ гадъ дѹшъ жвꙑхъ С 495.28 Срв. С495.24—35 рабе бога жвааго мол҄ѫ г сꙙ не отъстѫпьѭ отъ тебе С 230.20 2. Като същ. жвꙑ м ед жв м мн ὁ ζῶν, [οἱ] ζῶντες Живият, живите ъто штете жвааго съ мрътвꙑм М Лк 24.5 З А нѣстъ бъ мрътвꙑхъ нъ жвꙑхъ М Мт 22.32 ЗI. Срв. Мк 12.27 М, З;Лк 20.38 М нъ мꙑ жвї блгствімъ гѣ отъселѣ ї до вѣка СП 113.26 снъ бжь прдетъ. сѫдт хотѧ жвꙑмъ. ꙇ мрътвꙑмъ СЕ 89а 1 Срв. СЕ55b 3 СЕ67b 4 СЕ71а 14  сътьрѣмъ го отъ ꙁемьѧ жвꙑхъ С 353.3 тꙑ же  лаꙁара не вдш въставьша отъ гроба. мрьтвааго съ жвꙑм сѫшта С 338.24 жвъ бꙑт ζάω Жив съм, живея, съществувам он же слꙑшавъше ѣко жвъ естъ.  вдѣнъ бꙑстъ еѭ. не ѩсѧ вѣрꙑ М Мк 16.11 З А не о хлѣбѣ едномь жвъ бѫдетъ къ М Лк 4.4 З аꙁъ жвѫ  вꙑ жв бѫдете М Йо 14.19 З А СК г сьнд прѣжде даже не ѹмьретъ отроѧ мое. гла к немѹ с. снъ тво жвъ естъ М Йо 4.50 З А въꙁꙇштѣте ба ꙇ жꙇва бѫдетъ дша ваша СП 68.33 не ѹмьрѫ нъ жвъ бѫдѫ СП 117.17 ѣко нѣстъ ка. ꙇже жвъ бѫдетъ.  не съгрѣштъ СЕ 57а 10 помꙙнѫхомъ ꙗко онъ льстьць ште жвъ сꙑ глагола ꙗко по трьхъ дьнехъ вьстанѫ С 439.19 Срв. С443.9 жвъ бꙑват ζωογονέομαι Правя да живее, да съществува някой, нещо ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ.  ѹмараѭтъ ѹлавьꙗмо. мꙑ вълагамъ.  жв бꙑваѭтъ ѹлавьꙗм С 496.6 елѣ жвъ ἡμιϑανής Полумъртъв къ еднъ ... въ раꙁбонꙑкꙑ вьпаде. же  съвлъкъше .  ѣꙁвꙑ въꙁложъше отдѫ. оставльше елѣ жвъ сѫштъ М Лк 10.30 З А СК жвъ творт ζωοποιέω Давам живот на някого, правя да живее, да съществува слава тебѣ їсу хе ... сь н҄мъ сꙑ прсно слово бож. жваꙗ сла  жвꙑ творѧ вьсѧ С 143.5—6 вода жва ὕδωρ ζῶν Чудотворна, животворна вода кто естъ глѧ т даждь м пт. тꙑ б просла ѹ него  далъ т б водѫ жвѫ М Йо 4.10 З А стѹденецъ естъ глѫбокъ. отъ кѫдѫ ѹбо маш водѫ жвѫ М Йо 4.11А М З А СК О Е СП СЕ К С Гр ζῶν ὕψιστος ἀϑάνατος Нвб жив ОА ВА НТ АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ БТР ЕтБАН ДА Срв Живата вода МИ ЖЧ р. Жиул МИ ВлГ,БЕО Живко ЛИ Живка ЛИ Живков ФИ Живо ЛИ Живов ФИ Жико ЛИ Жика ж ЛИ Живол ЛИ Живул ЛИ Живодан ЛИ Живолов ФИ Живулов ФИ СтИл,РЛФИ