Старобългарски речник
дѣлат 
дѣлат -дѣлаѭ -дѣлаш несв 1. Работя, трудя се шесть денъ естъ вь нѧже достотъ дѣлат М Лк 13.14 З А СК ѧдо д дьнесь дѣлат вь вноградѣ моемъ М Мт 21.28 ЗI ѹблаж  бьдѧща. дѣлаѭща. съпѧща. въстаѭща СЕ 94b 11 нъ пае д вь вьсь.  дѣлаѧ жв благодарьствꙙ бога С 169.26 2. Обработвам земята градьць малъ на брѣꙁѣ сьтворвъ.  тъ вь рѣдъкꙑѧ асꙑ дьн дѣлаѧ. отъ того крьмлѫ себѣ мѣаше С 519.6—7  ꙇꙁгънана бꙑста с породънꙑѧ пштꙙ. дѣлат ꙁемьѭ рѫкама свома С 9.19 пае же ште растѣѣше страхъ ... ꙗкоже мъ  нвꙑ дѣлат  пешт сꙙ вьсѣмь садомь  нвънꙑмъ сѣтмъ С 40.21 Произвеждам нещо, като обработвам земята. дѣлате не брашъно гꙑблѭштее. нъ брашъно прѣбꙑваѭштее въ жвотѣ вѣьнѣемъ М Йо 6.27 З А осѫжденъ бꙑстъ  трьнь  трьн  вльець дѣлат С 484.1 3. Строя, градя, изграждам нещо съ же градъ дѣланъ бꙑст(ь на ѹб)ѣжїще  на спсене ї на жꙁнь бльгаромъ В цьркꙑ сꙙтааго оана дѣлана пауломь хартофлаѯомь П1 дѣлаѩ м ед οἰκοδόμος Човек, който гради, зида; зидар водѫ отъ потока въꙁносꙙ варꙙ дѣлаѭштмъ  работаѧ мъ въ камен.  въ прокꙑхъ слѹжьбахъ ꙁъданꙗ С 248.2 4. Изпълнявам, извършвам нещо то сътвормъ да дѣлаемъ дѣла бжѣ М Йо 6.28 З А мьнѣ подобаатъ дѣлат дѣла посълавъшааго мѧ М Йо 9.4 З А вьсѣкъ бо дѣлаѩ ꙁъла ненавдтъ свѣта. ꙇ не прходтъ къ свѣтѹ М Йо 3.20А  того рад ꙁбъра вꙑ.  сѫдъ вьсь сво въ рѫцѣ ваш прѣдастъ. да въ правъдѫ сѫдте. а не бесправьдꙗ дѣлате С 267.24 дѣлаѭще беꙁаконь [неправьдѫ] [οἱ] ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν Грешниците, неправедниците; тези, които правят или причиняват зло  тогда сповѣмь мъ. ѣко нколже ꙁнахъ васъ. отдѣте отъ мене дѣлаѭще беꙁаконе М Мт 7.23 З ѹслꙑші бже гласъ моі ... покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ. ї отъ множьства дѣлаѭщіхъ неправьдѫ СП 63.3 дѣлат о [емь] ἐργάζομαι ἔν [τινι] Влагам в търговия [пари, капитал] шедъ же премꙑ. д҃. таланътъ дѣла о нхъ. ꙇ пробрѣте дрѹгѫѭ д҃ талантъ М Мт 25.16 З А СК М З А СК СП СЕ С БН В П1 Гр ἐργάζομαι πράσσω γεωργέω οἰκοδομέω Нвб дялам, делам ’правя извършвам’ диал ВА ЕтМл ДА