Старобългарски речник
дъва 
дъва числ бр Два, два броя ꙇ се дъва слѣпъца сѣдѧшта пр пѫт М Мт 20.30 ЗI А дъва длъжьнка бѣсте ꙁамодавъцѹ етерѹ М Лк 7.41 З А с посъла дъва ѹенка своѣ М Мт 21.1 ЗI, А. Срв. Лк 19.29 М З тъгда пропѧшѧ съ нмь дъва раꙁбонка М Мт 27.38 З,А. Срв. Мк 15.27 М З А тъгда же прѣбꙑстъ на немьже бѣ мѣстѣ дъва дьн М Йо 11.6 З,А, Н нкꙑ же рабъ можетъ дьвѣма господьма работат. л бо едного въꙁненавдтъ. а дрѹгаго вьꙁлюбтъ М Мт 6.24 З,А Срв.Лк 16.13 М З А СК ꙇмѣѩ дьвѣ рꙁѣ да подастъ не мѫштѹмѹ М Лк 3.11 З А СК пршедъш една въдовца ѹбога. въвръже дъвѣ лептѣ М Мк 12.42 З.Срв. Лк 21.2 М З А СК не пѧть л птцъ вѣнтъ сѧ пѣнѧѕема дъвѣма М Лк 12.6 З А Б бѣ же тѹ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ ... въмѣстѧшть по дьвѣма л тремъ мѣрамъ М Йо 2.6 З А О аврамъ два сн мѣ. еднъ отъ отъ раб. а дрѹг отъ свободнꙑѧ Е 27б 4 сѣ бо еста два ꙁавѣта Е 27б 11 ꙇ пріведе бві. ꙇ оцю дъва грълішта. дшѫ ꙇ плътъ нашѫ К 14а 32 по срѣдѣ двѣма жвотома поꙁнанъ бꙑвъ К 13b 26 ꙗже не род л того въ пѹстꙑн҄ асстѣ посрѣдѣ дъвою дѫбѹ С 8.5  коньавъшѹ мѹ ѱалмъ. ꙗко дьвѣма асома прѣшедъшема.наꙙ стꙑ рѫгат сꙙ анѳупатѹ глагол҄ꙙ С 118.17 Като същ.Двама души, двама, двамина, двоица. ꙇдеже бо есте дъва. л трье събран въ імѧ мое. тѹ есмъ по срѣдѣ хъ М Мт 18.20 ЗI А ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате на ꙁем о вьсѣко вешт еѩже колжъдо просте бѫдетъ ма М Мт 18.19 ЗI А тѣмь же юже нѣсте дъва нъ една плътъ М Мт 19.6 ЗI, А. Срв. Мк 10.8 М З аште л с  събѫде когда до двою л тр тацѣхъ полѹт... мноꙁѣмъ пае ѹне естъ обьштеват самѣмъ съ собоѭ ЗЛ Iб 21 В съставана сл. числ. гребъше же ѣко  дъва десѧтѣ  пѧть стад. л ћт. ѹꙁьрѣшѧ са М Йо 6.19 З  дъва десꙙт  осмь лѣть сътворхъ потаѧ хрстосово еуагг҄ел С 227.13—14 не бѣшѧ бо далее отъ ꙁемлѧ. нъ ѣко дъвѣ сътѣ лактъ М Йо 21.8 З А дъвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ мъ М Йо 6.7 З,А. Срв. Мк 6.37 М З бѣ же хъ ѣко дъвѣ тꙑсѫшт М Мк 5.13 З съ дъвѣма десѧтъма (тъ) тꙑсѫштама М Лк 14.31 дъва на десѧте δώδεκα Дванадесет ꙇ прставтъ мьнѣ вѧште л дъва на десѧте лећеона анћлъ М Мт 26.53 З А Б ꙇ се жена кръвотова. дьвѣ на десѧте лѣтѣ мѫшт. прстѫпьш съ ꙁад М Мт 9.20 Срв.Мк 5.25 М, У;Лк 8.43 М З А СК отъвѣшта с. не дьвѣ л на десѧте годнѣ есте въ дьн М Йо 11.9 З А СК Н схе ... прꙁъвавꙑ ѹенкꙑ своѩ. дъва на десѧте. ꙇ давъ ꙇмъ власть  слѫ СЕ 43b 20—21 вѣрѹ м ьстънъ владꙑко. дъва на десꙙте хъ стъ С 121.20 по дѣвѣма ἀνὰ δύο Двама по двама, по двойки ꙇ посъла ѩ по дьвѣма прѣдъ лцемь свомь М Лк 10.1 З А дъва нъ дъва δύο δύο Двама по двама, по двойки ꙇ прꙁъвавъ оба на десѧте  наѧтъ ѩ сълат дъва нъ дъва М Мк 6.7 З дъва кратꙑ δι´ς Двукратно, два пъти прѣжде даже кокотъ не въꙁгластъ дъва кратꙑ. онъвръжеш сѧ мене тр кратꙑ М Мк 14.72 З отъ дъвою лѣтѹ  нже ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω От двегодишна възраст и надолу тогда родъ відѣвъ ѣко порѫганъ бⷭ҇ъ отъ влъхвъ. ꙁб всѧ отрокъ ... ѡтъ двою лѣтѹ  нже. по лѣтѹ еже спъта отъ влъхвъ А Мт 2.16 СК Б вънт въ дъвѣ помꙑшл҄ен҄ь ἀμφιβολι´ᾳ περιβάλλομαι Усъмня се, изпадна в съмнение пото въ дьвѣ помꙑшл҄ен вьнде. ꙿто же пакꙑ агг҄елъ рее С 249.18—19 М З А СК Б О Н У Е СЕ К С ЗЛ П11 Гр δύο ζεῦγος дьва Нвб два, две ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Двата декара МИ Двете шосета МИ Двете могили МИ КП,МИБелосл Два братя МИ Двана бунаре МИ Две буки МИ Двене ниве МИ ВП,ТО Двете врислета МИ ИГ,ПИ