Старобългарски речник
дѹховьнъ 
дѹховьнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до духа, мисълта, съзнанието; духовен ꙇ въꙁврат сѧ ꙇсъ. вь слѣ дховьнѣ въ галлѣѭ М Лк 4.14  кѹпъно съ рабомь твомь смь ... съподоб ѣ мромь дховьнꙑмь. проее жте ею. съконьат СЕ 8b 19 аще бо въ стнѫ по немь ꙁволлъ ес ꙇт ... ѹготовт сѧ отъселѣ ... на подвгъ дховънъ ... на нщетѫ дховънѫѭ СЕ 90а 19, 21 аште ѹбогъ с. нмьже мьн҄е мѣт маш богатааго. н нштетꙑ рад ѹмалтъ т сꙙ радость дѹховьнаꙗ С 491.27 въ мноꙁѣ ѹбо пльтьнѣѣмъ ѹбожьствѣ ходꙙштемъ. дѹховънꙑм же благодѣтьм богатомъ сѫштемъ С 283.10 2. Невеществен, неземен гі бже нашъ. вьвед раба твоего сего. въ дховънꙑ дворꙑ. ꙇ прьт  въ словесъное твое стадо СЕ 100b 17 ꙇ шлѣмъ спнью прѩт. ꙇ меь дховънꙑ. еже естъ глъ бже СЕ 94а 10 ꙇ аћлское ... обѣтоване ... основано на акротомѣ. ꙇ дховьнѣ камен твоѩ вѣрꙑ СЕ 93b 17 не моꙁѣмъ ѹбо посрамт праꙁдьньства сего мол҄ѫ сꙙ. нъ достонѫ мѫдрость данꙑхъ намъ отъ дѹховнааго дара вьспрїмше. не въдадмъ себе пꙗньствѹ С 493.6 бѣ пасха ждовъска нъгда. нъ раꙁор сꙙ нꙑнꙗ.  прде пасха дѹховънаꙗ С 419.13 Духовен, нефизически, несвързан с плътта. блв раба твоего сего ... въ дховънꙑѧ бракꙑ. ꙇ съподоб  бꙑт прѣⷣ҇на раба СЕ 94b 24 блаженъ ес ѣко дховънѹ ѧдѹ оць достонъ бꙑстъ СЕ 83а 18 ловѣьскомъ ѹбо рожденмъ. нъ ного. а дховно дꙿно вьсѣмъ. обешть бо оць мѫтъ богъ С 84.17 онъ же ꙗко отьць дѹховьнъ. ставꙗше ꙗ С 203.14 3. Който е свързан с религията, с богослужението; религиозен, църковен всакъ грѣхъ  хѹлене. отъдастъ с лкомъ. а дховьное хѹлене не отъдастъ с СК Мт 12.31 ѣко  прѣмѫдрост ѹѧщ(е)  накаꙁаѫще себе. въ псалмѣхъ  пѣнхъ.  пѣснехъ дховнꙑхъ Е 22б 14—15 Срв.СЕ 94b 13—14 вьсь градъ кѹпно съ архепскѹпомъ.  съ вьсѣмь клросомъ. съ хвалам  пѣсньм дѹховънꙑм. несошꙙ  проваждаѭште дож  до погребенꙗ С 208.22—23 не бо стъ ного града обрѣст. сце любьꙁнѣ. на послѹшан дѹховьнꙑхъ словесъ прлежꙙштъ С 405.12 водонось же на рамѹ носꙙ. н о дховьнѣ слѹжьбѣ лѣн҄ѣаше сꙙ С 550.14 прлежꙙште молтвѣ ... по вьсꙙ дьн пррштѫште. къ дѹховьнѹѹмѹ стааго еппа ѹенью С 541.19 М З СК Е СЕ К С Гр τοῦ πνεύματος πνευματικός τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ ὁ κατὰ πνεῦμα εὐτελής Нвб духовен ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ духовни, духовний остар ВА НГер