Старобългарски речник
дрѹгъII 
дрѹгъ -ꙑ местоим прил 1. Друг; не този, който е посочен по–рано бѣ же тѹ мⷬ҇аѣ магдалꙑн҄. ꙇ дрѹгаѣ марѣ сѣдѧщ прѣмо гробѹ М Мт 27.61 З А онъ же рее къ нмъ. ѣко  дрѹгꙑмъ градомъ подобаатъ м благовѣстт цстве бжіе М Лк 4.43 З ꙇ поманѫшѧ прѧстьнкомъ же бѣахѫ въ дрѹѕѣмь кораб. да пршедъше помогѫтъ мъ М Лк 5.7 З А а дрѹѕ ѹенц корабцьмь прдѫ. не бѣшѧ бо далее отъ ꙁемлѧ. нъ ѣко девѣ сътѣ лактъ М Йо 21.8 З А СК ꙇ пакꙑ дрѹгꙑѩ кьнгꙑ глѭтъ. вьꙁьрѧтъ на нь егоже пробасѧ М Йо 19.37 З А тее же  прде къ смонѹ петрѹ. ꙇ къ дрѹгѹмѹ ѹенкѹ. егоже люблѣаше съ М Йо 20.2 З А  о двдѣ же  ѡ самѹл()  о дрѹгꙑхъ прⷪ҇рцахъ ... вѣроѭ побѣдшѧ црствѣ Е 8а 2 тѣмъ пакост творте. на врѣмена мѣсѧьнаа. ходте скоꙁѣ нѧ. ѣко скоꙁѣ ꙿто. дрѹгое мѧкъко. ꙇ скоꙁѣ творѧщѧѩ волѧ вашѧ СЕ 45b 8 д брате даждъ мѹ дрѹгѫѫ ѕ҃ ꙁлатцъ С 120.14 прведе дрѹго клюсꙙ.  рее мѹ се т даѭ на подръжан. нъ гда хоштѫ  трѣбѹѭ го да  помѫ С 552.5 обрѣте тѹ дрѹгꙑѧ еппꙑ пѹштенꙑѧ тъгда стꙑмъ епскѹопмъ С 539.9; п омлѹ мꙙ рабе бога вꙑшьнꙗго. даждъ м дрѹго благословьн ꙗко много погѹбхъ С 120.19; о тъвѣштавъ дрѹгꙑ агг҄елъ глагола. порѫаѭ сꙙ С 167.13 да ꙗко ѹже съконьашꙙ сꙙ ст. повелѣ льствъ дрѹгааго кого крьстꙗна првест С 65.10 2. Друг, втори, следващ бꙑстъ же  въ дрѹгѫѭ соботѫ. вънт емѹ въ съньмште  ѹт М Лк 6.6 З А прдѫ же вон. ꙇ пръвоѹмѹ прѣбшѧ голѣн. ꙇ дрѹгѹмѹ пропѧтѹмѹ съ нмь М Йо 19.32 З А Б с естъ велꙗ ꙁаповѣдь.  се дрѹгаꙗ подобьна е СК Мт 22.39 въста ꙁълодѣ на крьстꙗнꙑ ... на дрѹго лѣто на вьꙁлюбьнꙑ градъ къ аморї прде поплѣнт егхⷪотꙙ С 56.14 стꙑ же кононъ варвъ на дрѹгꙑѧ дьн ꙁаѹтра въставъ обрат сꙙ.  обрѣте ѧ на мѣстѣ жде хъ бѣ оставлъ С 32.5 пршъдъшѹ же дрѹгѹѹмѹ ѹбогѹ. тако жде плаѫштѹ ꙗкоже  прьвѹѹмѹ длъжнкѹ сѫштѹ С 552.8 3. Като същ. дрѹгꙑ м ед дрѹꙃ м мн εἷς, οἱ Другият, вторият, следващият; другите, следващите ꙇ съ нмь пропѧшѧ дъва раꙁбонка. едного о деснѫѭ. а дрѹгааго о шюѭ его М Мк 15.27 З, А, СК.Срв. СЕ 50а 20 ѡн же наѧсѧ скръбѣт  тѫжт. ꙇ глат емѹ еднъ по едномѹ. еда аꙁъ. ꙇ дрѹгꙑ еда аꙁъ М Мк 14.19 З многꙑ бо ѹдавшꙙ. дрѹгꙑѧ же прѣт хотꙙштꙙ въꙁбранꙗахѫ мъ. ꙗкоже не прѣходт моста С 53.6 въ дрѹгꙑ ἄλλοτε Друг път, при друг случай въ дрѹгꙑ же пакꙑ юноша нѣкъ отъ бѣса насл҄енъ обѣма ногама раслабѣ С 518.18 дрѹгъ дрѹга ἀλλήλους, ὁ πέλας, ἄλλος ἄλλον, ἕτερος τὸν ἕτερον Един другиго, взаимно, помежду си с ꙁаповѣдаѭ вамъ да любте дрѹгъ дрѹга М Йо 15.17 З, А, СК.Срв. Йо 15.12 М, З, А, СК;СЕ 9b 25 ꙇ тъгда съблаꙁнѧтъ сѧ. мь(но)ѕ. ꙇ дрѹгъ дрѹга прѣдастъ ꙇ вьꙁненавдтъ дрѹгъ дрѹга М Мт 24.10 ЗI А СК ЗП въ темнц же сѫштемъ. дрѹгъ дрѹга молꙗше. молт господа. да нкакоже облаꙁнвъше сꙙ отъ своѧ вѣрꙑ отъпадѫтъ С 58.7 вдѣвъ же народъ ѹдеса господьн҄ꙗ. рваахѫ дрѹгъ дрѹга. кꙿто пръво пркоснетъ сꙙ къ н҄емѹ С 18.21 къждо же тъкаше дрѹгъ дрѹга въпрашаѧ ко стъ мѣсто ждеже мѣн лежтъ С 38.13 свомъ въскрꙿсенмъ ѹꙙшта. дрѹгъ же дрѹга прѣспѣваѧ въ божѭ любьве С 453.29 въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ дрѹгъ дрѹга рѣѧ С 466.6—7  ов дрѹгъ дрѹга нѫдѹ сьвꙙꙁьнꙗ господев првождаахѫ С 467.20—21 дрѹгъ отъ дрѹга a) ἀπ᾿ ἀλλήλων, παρὰ ἀλλήλων Един от друг ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нмъ вьс ѩꙁꙑц. ꙇ раꙁлѫтъ ѩ дрѹгъ отъ дрѹга. ѣкоже пастꙑръ раꙁлѫаатъ овъцѧ отъ коꙁьлштъ М Мт 25.32 З А СК како вꙑ можете вѣроват славѫ дрѹгъ отъ дрѹга премлѭште. ꙇ славꙑ ѣже отъ еднааго ба не щете М Йо 5.44, З А b) ἐξ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα Един от друг, от един към друг, един другиго  сце  свꙙтꙑхъ еугг҄ел ѹдеса. дрѹгъ отъ дрѹга направьꙗѭтъ. праꙁдьнкомь. любвѫѭ црькꙿве хрстосовѫ веселꙙтъ С 318.20 дрѹгъ дрѹгѹ, дрѹга дрѹгѹ ἀλλήλους, ἄλλος ἄλλῳ, ἀμφότεροι, ὁ εἷς ... τὸν ἕτερον Един на друг, взаимно, един другиму ꙇ вꙑ дльжьн есте дрѹгъ дрѹгѹ ѹмꙑват ноѕѣ М Йо 13.14 З А СК гі ... ꙁаповѣдавꙑ намъ любт дрѹгъ дрѹга. ꙇ отъпѹщат прѣгрѣшенѣ дрѹгъ дрѹгѹ СЕ 9b 25 вьс тън дрѹгъ дрѹгѹ равьн. вол҄еѭ равьн  страстѭ С 82.21—22 с словеса ѹтѣшьнаꙗ. подаваѭште дрѹгъ дрѹгѹ.  дрѹгъ дрѹга поѹштаѭште ... ношть проваждаахѫ С 91.28 ꙗкоже дрѹгъ дрѹгѹ бꙑт клеветаремъ  облтел҄емъ С 441.12 сьнде къ старцѹ.  ѹдарвъ въ двьр по обꙑаю.  старцѹ хотꙙштѹ отврѣст поклонста сꙙ дрѹгъ дрѹгѹ С 298.21 о нѣхъ кохъ напастехъ. мже отълѫꙗетъ с отъ братѧ.  дрѹга дрѹгѹ ѹтѣшат оставлен ЗЛ IIa 7 дрѹгъ къ дрѹгѹ πρὸς ἀλλήλους Един на друг, помежду си такожде  архере рѫгаѭште сѧ съ кънжънкꙑ. дрѹгъ къ дрѹгѹ глаахѫ. ꙇнꙑ съпасе. ал себе не можетъ съпаст М Мк 15.31 А СК ꙇ помꙑшлѣахѫ дрѹгъ къ дрѹгѹ глѭште. ѣко хлѣбъ не мамъ М Мк 8.16 З ꙇ лвц пастꙑр рѣшѧ дрѹгъ къ дрѹгѹ. прѣдѣмъ ѹбо до втлеема. ꙇ вдмъ М Лк 2.15 З А СК  прьвое ѹбо ѹжасн бꙑвъше. глаголаахѫ дрѹгъ къ дрѹгѹ С 215.24—25 дрѹгъ по дрѹꙃѣ τῷ προλαβόντι ... ὁ ἐφεξῆς Един след друг къждо себе нарцааше.  то творѣахѫ вьс дрѹгъ по дрѹꙁѣ съетаѧ себе С 86.19 дрѹгъ дрѹꙃѣ ἀλληλένδετος, ἄλλος πρὸς ἄλλον Един в друг, помежду си ꙗкоже бо вь вергахъ ꙁлатахъ. пртокꙑ дрѹгъ дрѹꙁѣ сьплетенъ. дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ С 318.15 въкѹпѣ основанꙗ тъмнцꙙ подвжашꙙ сꙙ. въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ ...  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ С 466.7 овъ ... овъ [же] ... дрѹгꙑ ... нъ ... дрѹгꙑ ... дрѹгꙑ ὁ μὲν ... ὁ δὲ ... ἄλλος ... ἕτερος ... ἄλλος ... ἄλλος Един... друг... друг [трети]  овъ хъ ꙁѣѧ стоꙗше. овъ же колѣнома лце покрꙑвааше. а дрѹгꙑ нць ꙁадьхнѣаше сꙙ.  нъ ꙗко мрьтвъ оцѣпааше. а дрѹгꙑ ѹжасомъ дръжм бѣ ... а дрѹгꙑ въ ѫтрьн҄хъ прбѣжштхъ штаꙁааше С 466.12— 16 овъ глаголааше аꙁъ смъ дѡмді. дрѹгꙑ глаголааше аꙁъ смъ кѹтонъ С 52.30 — 53.1 ов ... дрѹꙃ ... н ... дрѹꙃ [же] ... н [же] ... дрѹꙃ [же] οἱ μὲν ... οἱ δὲ ... οἱ δὲ ... τινὲς δὲ ... ἕτεροι δὲ ... ἄλλοι δὲ Едни... други... едни... други..  ов бѣгаахѫ. а дрѹꙁ послѹшаахѫ. н колѣбаахѫ сꙙ. дрѹꙁ же скѹшенꙗ тъьѭ прѣштен ѹбоꙗшꙙ сꙙ. н же блꙁъ бꙑвъше лютꙑхъ прѣнемогошꙙ. дрѹꙁ же ... въ срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ С 85.17—22 ов ... н же ... дрѹꙃ же οἱ μὲν ... ἄλλοι δὲ ... ἕτεροι δὲ Едни ... други ... трети он же рѣша емѹ. ов оана крсттелѣ. ꙇн же лѭ. дрѹѕ же еремѭ л едного тъ пркъ М Мт 16.14 З, А.Срв. Мк 8.28 М З А М З А СК Б ЗП О Е СЕ К С ЗЛ МЛ Гр ἄλλος ἕτερος ὁ δέ δεύτερος τὶς εἷς ἐπιών λοιπός ἔνιοι Нвб друг ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА други, другий диал остар ОА ВА НТ Дюв НГер