Старобългарски речник
домъ 
домъ м 1. Дом, къща, жилище ꙇ отѣвѣщавъ сотьнкъ рее емѹ. г. нѣсмъ достонъ да въ домъ мо вьндеш М Мт 8.8 З А въꙁврат сѧ въ домъ тво.  повѣда елко т сътвор бъ М Лк 8.39 З А СК тебѣ глѭ въстан  вьꙁьм одръ. тво  д въ домъ тво М Мк 2.11 З, СК, Б.Срв. Мт 9.6 М З А СК ꙇ ѣко грѧдꙑ прблж сѧ къ домѹ. слꙑша пѣнѣ  лкꙑ М Лк 15.25 З А СК вь ньже домъ въндетъ колжъдо. пръвѣе глте мръ домѹ семѹ М Лк 10.5 З отрокъ мо лежтъ въ домѹ ослабленъ М Мт 8.6 З А вьꙁлежѧщю въ домѹ. ꙇ се мъноѕ грѣшънц  мꙑтаре. пршедъше въꙁлежаахѫ съ смъ М Мт 9.10 З, А, СК.Срв. Е 23а 18 Домакинство. кто ѹбо естъ вѣрънꙑ рабъ  мѫдрꙑ. егоже постав гъ надъ домомь свомъ. да дастъ мъ вь врѣмѧ пштѫ хъ М Мт 24.45 З, А, СК.Срв. З Лк 12.42 Прен.Семейно имущество, имот. горе вамъ кънгъꙗ.  фарсѣ ... ѣко сънѣдаате домꙑ въдовцъ М Мт 23.13 ЗI. Срв. Мк 12.40 М, З;Лк 20.47 М З А СК ꙁълѣ ꙁълѹ жꙁнь погѹбт.  домѹ го въ раꙁграбьнь бꙑт С 539. 19 2. Църква храм како вьнде въ домъ бжі. ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложенѣ прѩ  ѣстъ М Лк 6.4 З, А.Срв. А Мк 2.26 въ домъ гнь їдѣмъ СП 121.1  да въселѫ сѩ въ домъ гнъ въ длъготѫ дьнь СП 22.6 аꙁъ же ... вьнідѫ вь домъ твоі. поклонѭ сѩ къ цркві стѣі твоеі СП 5.8 блажені жівѫштеі въ домѹ твоемь. въ вѣкъ вѣкомъ въсхвалѩтъ сѩ СП 83.5 Срв.СЕ 58b 16 неже помꙑшл҄ѣте ꙗко оставьѭ домъ господьнь С 259.26 3. Домочадие, челяд, семейство рее емѹ с ѣко снъ тво жвъ естъ. ꙇ вѣрова самъ  весь домъ его М Йо 4.53 З А бже сптелю нашъ. съподобле подъ кровъ ꙁакьхеовъ вьнт. спене емѹ і вꙿсемѹ домов его бꙑт СЕ 14b 13  въꙁвратвъше сꙙ въ домъ. радовашꙙ сꙙ вьсѣмъ домомъ вѣровавꙿше гв С 537.13 Род, потомство, коляно. ꙇдѣте же пае къ овъцамъ погꙑбъшмъ домѹ лва М Мт 10.6 З А СК жалость домѹ твоего сънѣстъ мѧ М Йо 2.17 З А домъ їлевъ ѹпъва на гѣ СП 113.17 домъ їлевъ блствіте гѣ домъ аронь блствꙇте гѣ СП 134.19 стража дахъ тѧ снъ ль. домѹ львѹ СЕ 82а 18 беꙁ домѹ ἄοικος Който няма дом, бездомен да аште ѹбо не бꙑ въсталъ ꙗвѣ ...  беꙁ домѹ.  беꙁ града бꙑвъше. отъвръгл сꙙ го бꙑшꙙ С 442.2 домъ кѹпл҄ьнꙑ οἴκος ἐμπορίου Продавница; място, където се търгува не творте домѹ отъца моего домѹ кѹпльнааго М Йо 2.16 З А господнъ домѹ οἰκοδεσπότης Стопанин, собственик на дом, къща раꙁгнѣвавъ сѧ господнъ домѹ. рее рабѹ своемѹ М Лк 14.21 З А СК въстанетъ гь домѹ.  ꙁатвортъ двьр.  наьнете ... тлѣшт въ двьр глѭште. г г отврьꙁ намъ М Лк 13.25 З А СК прставьнкъ домѹ οἰκονόμος Управител, иконом, домакин рее же вь себѣ прставьнкъ домѹ. то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене М Лк 16.3 З стронь домѹ οἰκονομία Домоуправление, домостроителство, управление на домакинството и стопанството то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене М Лк 16.3 З домъ строт οἰκονομέω Стопанисвам, водя домакинство, домоуправител или домостроител съм то се слꙑшѫ о тебѣ. въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь. не въꙁможеш бо къ томѹ домѹ строт М Лк 16.2 З молтвьнꙑ домъ εὐκτήριος οἶκος Дом, предназначен за молитва; храм, църква потомꙿ же бж прѣподобьнꙑ свꙙттел҄ь. молтвънꙑ домъ рекꙿше црꙿкве. сътворвъ ѹ пештерꙑ прѣлож ьстъно го тѣло С 532.9 не бо домъ молтвънꙑ тъьѭ бѣаше спльн҄енъ днъ ... нъ  окрѫгън҄ꙙѧ вьсꙙ хлѣвнꙑ. спльнь бѣахѫ поꙁорѹѭштхъ бꙑвамꙑхъ С 563.3 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр οἶκος οἰκία οἴκημα οἰκητήριον οἰκόπεδον οἰκετεία στέγη ἐστία ϑεραπεία βᾶρις Нвб дом ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Домославец МИ ЙЗ,БГИ