Старобългарски речник
добро 
добро ср 1. Добро, добрина доброта любте врагꙑ вашѧ ... добро творте ненавдѧштмъ вас М Мт 5.44 З, А, СК;Срв. Лк 6.27 З кольм ѹбо лѹе естъ лвкъ овьѧте. тѣмь же достотъ въ соботѫ добро творт М Мт 12.12 З ꙇ егда хощете можете мъ добро творт М Мк 14.7 З  гла мъ. достотъ л въ соботѫ добро творт л ꙁъло творт М Мк 3.4 З,СК. Срв. Лк 6.9 М З како можете добро творт ꙁьл сѫште. отъ іꙁбꙑтъка бо сръдьцю ѹста глѭтъ З Мт 12.34 а вьꙁскаѭщі гѣ не лшѩтъ сѩ вьсѣкого добра СП 33.11 не імѣахѫ хвалꙑ бѹ ꙇюдѣі. ꙇ егда пріімахѫ добро отъ него. скоро ꙁабꙑвахѫ К 6b 18 любꙙштмꙿ бога вьсе спѣтъ сꙙ на добро С 368.19 вна же намъ стъ свꙙтааго праꙁдьньства.  тръжьства сего хъ. же намъ стъ свꙙтааго праꙁдьньства.  тръжьства сего хъ. же  ісходатанкъ стъ намъ. вьсѣхъ добръ С 479.27 ѡ велеꙁълоба непрѣꙁнна ѡ велененавсть добрѹ  ненавсть а Р II 14.14 Добри неща. ꙇштѧдьѣ ехдънова како можете добро глат ꙁъл сѫште М Мт 12.34 А СК 2. Имущество, богатство, имот ꙇ съберѫ тѹ вьсѣ жта моѣ  добро мое.  рекѫ дш мое. дше маш мъного добро лежѧште на лѣта мьнога М Лк 12.18, 19 З А СК добро сътворт ἀγαϑοποιέω, ἀγαϑὸν ποιέω, εὐεργετέω, εὐδοκιμέω, ποιέω χρηστότητα Извърша добро въпрошѫ вꙑ. аще досто(сто)тъ (!) въ сѫботъ. добро сътворіті А Лк 6.9 Срв.Мк 3.4А ѹклон сѩ отъ ꙁъла і сътвор добро СП 36.27 ѡбрат сѩ дше моѣ въ покої твої. ѣко гь добро сътворі тебѣ СП 114.7 можеш  днѣмъ добро сътворт С 379.26 ненавдѧще добра μισάγριοι [вар. μισάγαθοι] Тези, които ненавиждат, мразят доброто аште лі же къ жівотолюбьці. ꙇ нена..дѧшт. (вж. Достал, с. 356, Индекс) і добра. съ естьіѫ отрокі намъ д..іте і мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћелскѫѭ К 1а 25 не на добро ἐπὶ κακοῖς Не заради добро, поради нещо твърде лошо ѡ гнѫсьно птано ѹстрон. ѡ стенан  жел҄е. ꙁавстѭ бꙑваѭштꙗ. ѡ плаѹ  бню не на добро бꙑваѭштѹ С 386.12 поѹщат на добро προϑυμοποιέω Окуражавам, подкрепям  обꙑьнѫѭ молтвѫ съконьавъше стꙑї. наꙙшꙙ дрѹгъ дрѹга поѹштат на добро. С 62.20 М З А СК СП СЕ К С Р Гр [τὰ] ἀγαϑά [τὸ] ἀγαϑόν [τὰ] καλά [τὸ] καλόν τὰ κάλλιστα καλῶς εὖ Нвб добро ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА добро ’имот, имущество’ диал ДА