Старобългарски речник
дꙗконьство 
дꙗконьство ср 1. събир Всички дякони, дяконство помѧн гі (в)се епскпъство ... вꙿсѣ(ко) попъство.  дѣконъство еже о хѣ () вꙿсѣкъ свщенꙑ нъ СС IIIb 21 2. Молитва, произнасяна от дякона в източноправославната литургия; ектения  ѣко отъьтеⷮ҇ ппъ евћле. дⷺ҇ реет дѣконꙿства тажде СЕ 10а 24 Срв. СЕ58b 19 дѣконꙿства глⷮ҇е СЕ 65а 4 ꙇ глетъ дѣкъ дѣконъства с СЕ 9а 22  рееⷱ҇ дⷺ҇. дѣконꙿства. ѣже прѣⷣ҇ тръстꙑмь СЕ 96b 16 реееⷮ҇ дⷺ҇. вꙿсѣ дѣконъства по рѧдѹ СЕ 61b 2 Изч СС СЕ Гр διακονία συναπτή дꙗконъство дѣконъство Нвб дяконство църк ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ