Старобългарски речник
дꙗвол҄ь 
дꙗвол҄ь прил притеж 1. Дяволски посѣт насъ благостѭ твоеѭ. ꙇꙁбав нꙑ отъ насльѣ дѣволѣ СЕ 62b 17 ꙇ ꙁъм е ꙁ вьсѣкоѩ напаст дѣволѧ СЕ 56а 16 кръстъ въстааше. ꙇ дьѣволѣ сіла раꙁорена бꙑваше К 10b 10 вдмꙑ како  дꙗволꙗ творꙙтъ сꙙ ѹста С 382.2—3 не прѣдълага м ꙁмїнъ ѹмꙑшлꙗ.  дꙗволь не прлва слъꙁъ С 102.9 агрколаѹ воводѣ сѫштѹ. гѹбтелю сѫштѹ сверѣпѹ. бꙑстрѹ къ дꙗвол слѹжьбѣ С 68.29 нестꙑ.  непрѣподобьнꙑ сꙑне дꙗвол҄ь С 227.3 Срв. С233.9 2. Като същ. дꙗвол҄е ср ед τὰ τοῦ διαβόλου Нещо дяволско, пъклено пон҄еже ѧꙁꙑкъ мже съподобьн бꙑхомъ. пльт въкꙋст господьскꙑ. того поꙁьрмꙑ дꙗвол҄е бесѣдѹѭшта С 382.11—12 въспрѣштамо мѹ бꙑвааше ꙁѣло. ꙗкоже дꙗвол҄е мꙑслꙙштѹ С 379.16 СЕ К С Гр [τοῦ] διαβόλου τοῦ Βελίαρ дьꙗвол҄ь дьѣволь дѣволь Нвб Срв дияволски остар ВА дяволски ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ