Старобългарски речник
деснъ 
деснъ -ꙑ прил Десен, който се намира на дясната страна аще око тво десное съблажнаатъ тѧ. ꙇꙁьм е  връꙁ отъ тебе М Мт 5.29 З ꙇ аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ ѹсѣц ѭ.  връꙁ отъ себе М Мт 5.30 З нъ ащте кто тѧ ѹдартъ въ деснѫѭ лантѫ. обрат емѹ  дрѹгѫѭ М Мт 5.39 З. Срв. К4а 33 гъ покровъ твої на рѫкѫ деснѫѭ твоѭ СП 120.5 о деснѫѭ [странѫ] ἐκ δεξιῶν, ἐις τὰ δεξιὰ μέρη, ἐν δεξιᾳ῀, ἐν τοῖς δεξιοῖς От [на] дясно, вдясно; от дясната страна сѧд о деснѫѭ мене. додеже положѫ врагꙑ твоѩ. подъноже ногама твома М Мт 22.44 ЗI А СК тъгда реетъ цсръ сѫштмъ о деснѫѭ его прдѣте ... наследѹте ѹготованое вамъ црстве М Мт 25.34 З,А, СК. Срв. С123.17 тъгда пропѧшѧ съ нмь дъва раꙁбонка. едного о деснѫѭ  едного о шѫѭѫ М Мт 27.38 З, А, СК. Срв.Мк 15.27 М, З, А, СК;Лк 23.33 М, З, А, СК;СЕ 50а 23 даждъ нама да еднъ о деснѫѭ тебе.  еднъ о шюѭ тебе сѧдевѣ въ славѣ твое М Мк 10.37 З А СК сѣде о деснѫѭ велъствѣ на вꙑсокхъ Е 6а 16 ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь о лѣвѫѭ же ꙁм С 76.5 тако ѹбо ꙁвол положт сꙙ ... о деснѫѭ свꙙтꙑѧ трепеꙁꙑ. вънѫтрь въ олтар С 209.9 десно стоꙗнь [ἡ] ἐκ δεξιῶν παράστασις Седене отдясно на Отца [за положение на праведниците спрямо Бог–Отец]  да ѹлѹтъ десное твое стоѣне.  слштъ блаженꙑ гласъ СЕ 99b 8 да по ꙁаповѣдемъ твомъ жвъ. ꙇ ѹгодънаа твоѣ сътворь. съподобтъ сѧ. стоѣнѣ твоего деснааго СЕ 7а 17  с(ъ)подоб. де(..)ънѩ страмъ свое(ѩ стоѣ)нь ꙇ жі(ꙁн) вѣ(ьн)ъѩ Р VII 1.34—35 сѣдень о деснѫѭ отьца Седене отдясно на Отца [за положението на Исус Христос — БогСин — спрямо Бог–Отец според догмата за троичността на Бога] ꙇ сплън  съдравѣ ... въплъщенѣ твоего рад. ꙇ вьскръсенѣ ... ꙇ сѣденѣ о деснѫѭ оца СЕ 30b 8—9 сѣдѣт о деснѫѭ отьца Седя отдясно на Отца [ за положението на Исус Христос — Бог–Син — спрямо БогОтец според догмата за троичността на Бога] ѣко тꙑ жвеш въ нбсехъ. ꙇ сѣдш о деснѫѭ оца. ба сътворьшааго нбо  ꙁемⷧѭ СЕ 34b 19—20 сѣдѧ о деснѫѭ отьца ὁ καϑεζόμενος ἐν δεξιᾳ῀ τοῦ Πατρός Седящият отдясно на Отца; този, който седи отдясно на Отца [за Исус Христос — БогСин, който според догмата за троичността на Бога седи отдясно на Бог–Отец] не раꙁѹмѣшꙙ агг҄елꙑ славмааго.  пророкꙑ проповѣдамааго. не раꙁѹмѣшꙙ о деснѫѭ отца сѣдꙙштааго.  на дѣвѹ рѫкѹ носма С 334.10 сѣст о деснѫѭ бога καϑίζω ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ Седна отдясно на Бога [за положението на Исус Христос — БогСин — спрямо Бог–Отец според догмата за троичността на Бога] гь же съ по глан его къ нмъ. вьꙁнесе сѧ на небо. ꙇ сѣде о деснѫѭ ба М Мк 16.19А М З А СК Е СП СЕ К С Р Гр δεξιός Нвб десен ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА десний остар ВА НГер Срв Дясна бара МИ ХСпр