Старобългарски речник
деснца 
деснца ж Дясна ръка, десница тебѣ же творѧщю млостꙑнѭ. да не юетъ шюца твоѣ. ьто твортъ десꙿнца твоѣ М Мт 6.3 З А СК ꙇ съплетъше вѣнецъ отъ трънѣ въꙁложшѧ на главѫ его. ꙇ трьсть вь деснцѫ его М Мт 27.29 З, А, СК. Срв. СЕ50а 3 бже сілъ ... пріꙁьрі съ небесі ї вждъ. ꙇ посѣтꙇ внограда своего ... іже насаді десніца твоѣ СП 79.16 Срв. ССIb 11 правъдъї іспльнъ деснца твоѣ СП 47.11 бѫді рѫка твоѣ на мѫжа деніцѩ [погр. вм. десніцѩ, Север., с. 108, бел. под линия] твоеѩ СП 79.18 блв раба твоего сего. егоже прꙁъва деснца твоѣ. въ дховънꙑѩ бракꙑ СЕ 94b 23 нъ мсⷧръдънѫѭ деснцѭ простретъ. прм мꙿне ꙁаблѫждьшааго СЕ 85а 21 беꙁ ѹма нꙑ сѣете вдꙙште бсърꙑ цръкъвънꙑѧ отъ свн попъранꙑ ... внограда же насад деснца бжꙗ. отъ свн прокѹжденъ С 134.27—28  акꙑ вдѣхъ ꙗко подастъ мѹ деснцѫ порѫьнкъ С 167.15 облобꙑꙁа правьднааго главѫ  деснцѫ.  молвъ ... обратвъ сꙙ  рекъ С 553.23  деснца вꙑшьнѣаго. благовѣст С 10.20 М З А СК СП СС СЕ С Гр ἡ δεξιά десніца десꙿнца Нвб деснѝца ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА