Старобългарски речник
далее 
далее нареч предл I. нареч Далече, надалеч, на голямо разстояние; по–далече ꙇ въставъ де къ отцю своемѹ. еще же емѹ далее сѫштю. ѹꙁьрѣ  отецъ его М Лк 15.20 З А СК мьн снъ отде на странѫ далее  тѹ расто мѣне свое М Лк 15.13 З А СК ꙇ прблжішѧ сѧ въ вьсь. въ н҄ѭже ꙇдѣашете. ꙇ тъ творѣаше сѧ далее ꙇт З Лк 24.28 а дрѹѕ ѹенц ... не бѣшѧ бо далее отъ ꙁемлѧ. нъ ѣко дъвѣ сътѣ лактъ М Йо 21.8 , А З СК бѣ же далее отъ неѭ стадо свн. мъного пасомо М Мт 8.30 З А СК сі л҄юде ѹстънам ьтѫтъ мѧ. а сръдьце ꙇхъ далее отъстоꙇтъ отъ мене З Мк 7.6 далее отъ спсенѣ моего словеса грѣхопаданї мохъ Е 31б 6—7 Срв. СП21.2 ѹслꙑш нꙑ бже сплю нашъ. ѹпъванье вьсѣхъ кьнецъ (!) ꙁемⷧѩ  сѫщіхъ вь морі далее СП 64.6 далее отъ грѣшьнкъ спене СП 118.155 да нікꙑже ѹбо отъ владꙑкъ. отъ непріѣꙁні. обладанъ съ ѹстънама своꙇма. ꙇсповѣдаѩ себе вѣрна срдцемь. далее отъстоітъ ба етеро псанꙑмь сімь К 2 b 29 етн вь ск҄л островъ. сходꙙ отъ н҄его огн҄ь. аште  се далее отъ васъ стъ С 129.7 то како можеш раꙁѹмѣт аште вовода сповѣстъ далее сꙑ С 152.5 II. Като предл. С род. Далече [от] саторннъ же мѣаше село вьнѣ града. не далее града С 204.9 с дѣла далее сѫтъ сьмрьтьнаго естьства С 473.24 далее сътворт ьто отъ кого ἀφίστημί τί τινος, ἀποδιώκω τι ἀπό τινος Отдалеча, отстраня нещо от някого, прогоня ꙇ весь поганъскꙑ.  беꙁбожьнꙑ обꙑа. далее сътвор отъ мꙑсл его СЕ 23b 20—21 вꙿсѭ напасть. ꙇ вꙿсе нашестве непрѣꙁнно. далее сътвор отъ раба твоего сего СЕ 25b 6—7 далее молт сѧ μακρὰ προσεύχομαι Моля се дълго, продължително ꙇже сънѣдаѭтъ домꙑ въдовцъ.  вноѭ далее молѧтъ сѧ. с прмѫтъ осѫжденье больше М Лк 20.47 З, А, СК. Срв.Мк 12.40 М З ль далее καϑ´ ὄσον Колкото, колкото далече, на каквото разстояние ель далее отъстоѩтъ вьстоці отъ ꙁападъ СП 102.12 далее ꙃѣло ἐκ πολλοῦ διαστήματος Много далече он же прꙁꙿван бꙑвъше  невдм скоро подошꙙ.  постгошꙙ  далее ꙁѣло С 44.18 М З А СК Е СП СЕ К С Гр μακράν μακρόϑεν πόρρω πόρρωϑεν πορρώτερον Нвб далече ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН МлБТР БТР АР РБЕ ДА далеч ОА ВА Бот НТ Дюв НГер ЕтБАН МлБТР Срв далек диал ВА МлБТР ДА далеко Дюв НГер МлБТР