Старобългарски речник
даII 
да част 1. За изразяване на заповед и желание a) С повел.: да, нека. в 1 л ꙇ прведъше телецъ ѹптѣнꙑ ꙁаколте.  ѣдъше да веселмъ сѧ М Лк 15.23 З А СК ꙁане твортъ м трѹдъ въдовца с. да мьщѫ еѩ М Лк 18.5 З А СК  мілость твоѣ поженеть мѩ въсѩ дъні жівота моего.  да въселѫ сѩ въ домъ гнъ въ длъготѫ дьнь СП 22.6 їже рѣшѩ да наслѣдімъ себѣ свѣтіло бжіе СП 82.13 да вьꙁненавдмъ. влѣкѫщѭѭ нꙑ. нꙁъ похоть всѭ СЕ 90b 24 того рад братꙗ да въꙁможемъ вьс.  да не вътор ꙗвмъ сꙙ мѫенкомъ хръстовомъ. нъ доблі ꙁа н҄ь да постраждемъ С 63.16 отъвѣштавъша же свꙙтаꙗ. їѡна.  варахс. глаголаста мъ. да глагол҄евѣ С 257.18. във 2 л рекъ е да не маш плода вь вѣкъ. ꙇ словомь твомь сѹш ѭ СЕ 35а 5 ꙇ женѫ юності твоеѩ да не оставші К 2b 16 пробьштте сꙙ рѣшꙙ нашемь весел.  пѣсн да навꙑкнете. же мѡусї  їнѣмъ пророкомъ на помꙑслѣ С 321.5. в 3 л тако ѹбо молте вꙑ сѧ. ѡтье нашъ же с на нбсъ да свт сѧ мѧ твое. да прдетъ цсрстве твое. да бодетъ волѣ твоѣ. ѣко на нбс  на ꙁем М Мт 6.9, 10 З А СК ꙇ въдастъ вноградъ нѣмъ. слꙑшавъше же рѣшѧ да не бѫдетъ М Лк 20.16 З глашѧ емѹ вьс. да пропꙙтъ бѫдетъ М Мт 27.22 З А СК потръпі гъ мѫжаі сѩ  да крѣпітъ сѩ сръдъце твое і потръпі гъ СП 26.14 аше кꙿто раꙁбо сътворт не хотѧ. д҃ лѣт да покаетꙿ сѧ СЕ 102а 18 тако да прославітъ сꙙ сто мꙙ тво С 150.25 нктоже да не глагол҄етъ ꙗко дꙿно таланто мамъ С 378.23 b) Сусл.: да ꙗрѹ да бꙑ обрѣлъ лютѣшꙙ  неловѣьнѣшꙙ. да бꙑшꙙ та жде  нама сьдѣлалꙑ. ꙗже  вѣ о рабѣхъ божхъ. о сповѣдꙿнцѣхъ крьстꙗньскꙑ вѣрꙑ. с нмже  на да бꙑховѣ съподобла сꙙ отъвѣштавѣ о нхъже съгрѣшховѣ С 213.7  ште въ глѫбнѣ сѫште къ їѡнѣ въ ктъ да бꙑшꙙ бѣжал С 401.9 2. За изразяване на учудване и съмнение. във въпр. изр.: че, нима не десѧть л щстшѧ сѧ. да девѧть како не обрѣтѫ сѧ М Лк 17.17 З А СК да ьто тѣмъ. нъ не ѹ тебе распѧлъ естъ. ѣкоже ха жідове К 9а 1 он же рѣшꙙ. вдѣхомъ  поѹдхомъ сꙙ. да ꙿто рее сътвормъ проїмъ С 62.14 слѹга рее да трьпѣнꙗ л рад ꙁмѣнѹтъ сꙙ лце тво С 159.29 М З А СК Б ЗП У Е СП СЕ ТФ К С Р КН П5 Гр Imp., Coniunc., Opt., Ind. fut., Inf. διό καί Нвб да ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА