Старобългарски речник
гольготнъ 
гольготнъ прил притеж МИ гольготно мѣсто ὁ Γολγοϑᾶ τόπος Мястото, където е бил разпънат Исус Христос; лобно място, Голгота пршъдъ же на гольгоѳно мѣсто. сънꙙтъ бога въ пльт отъ дрѣва С 455.29 Изч С гольгоѳнъ Нвб Срв голготен ОА РБЕ