Старобългарски речник
бѣсъ 
бѣсъ м 1. Зъл дух, нечиста сила, бяс отъвѣшта емѹ оанъ глѧ ѹтелю вдѣхомъ едного менемъ твомь ꙁгонѧшта бѣсꙑ М Мк 9.38 З А црю цѣлтелю страждѭщмъ схе. тебе трепещѭтъ бѣс. ꙇ повелѣнемъ твомь. оходтъ вꙿсь недѫгъ СЕ 26b 16 ꙇ жден трѧсавцѭ сѭ ... емлѭщѭѭ на времена. ѣко  бѣсъ СЕ 44b 21, 23 такъ бо естъ ꙁълꙑ тъ корень. бѣса горы дшѫ нашѫ бѹѭ творітъ К 4b 11 ꙇ гꙑ наѹ і. областъ дастъ емѹ надъ бѣсꙑ К 5b 5 многꙋ же мꙙтежѹ бꙑвъшѹ.  раꙁбонкомꙿ готовомъ сѫштемъ ѹбт стааго. вьнеꙁапъ бѣсомъ многомъ сътекъшемъ сꙙ. прдошꙙ тъштанмъ С 38.27 Дявол, демон. анѳѹпатъ рее. окаане ꙁълѹ бѣсѹ прѣодолѣлъ с С 113.16—17 2. Болест; заболяване, причинено от зъл дух, от нечиста сила съꙁъбавъ же съ оба на десѧте. дастъ мъ слѫ  власть на вьсѣхъ бѣсѣхъ. ꙇ недѫгꙑ цѣлт М Лк 9.1 З А еште же грѧдѫщю емѹ. повръже  бѣсъ  сътрѧсе  М Лк 9.42 З А СК 3. Езическо божество, кумир  въ хса мавѣ надеждѫ. а бѣсомъ не покланѣвѣ сꙙ С 12.19 погѹбьꙗѧ же врагꙑ.  кѹмромъ слѹгѹѭштїмъ.  бѣсомъ жьрѫштꙙѧ а не богѹ С 28.12 бѣсъ мѣт δαιμόνιον ἔχω, ἑμμανῶς ἔχω, δαιμονιάω Обхванат съм от зъл дух отъвѣшта с аꙁъ бѣса не мамъ. нъ ьтѫ отца моего. ꙇ вꙑ не ьтете мене М Йо 8.49 З А ꙇшедъшю же емѹ на ꙁемлѭ. сърѣте  мѫжъ еднъ отъ града. ꙇже мѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ М Лк 8.27 З А СК отъвѣшта народъ  рее бѣсъ л маш. кто тебе штетъ ѹбт М Йо 7.20 З А хѹлꙗахѫ го ждове  глаголаахѫ. к н҄емѹ бѣсъ маш С 481.16  ѹслꙑшавъ. ꙗко вьс град мъ  мѣста пае мѣхъ ѧꙁꙑкъ бѣсꙑ мѫтъ. къ кѹмрьскꙑмъ прѣльстемь С 24.8—9 бѣсꙑ мѣѭштї вь н҄хъ. бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ С 398.30 бѣсъ нестꙑ [неьствꙑ] δαίμων, ἀκάϑαρτον πνεῦμα, ὁ ἀκάϑαρτος δαίμων, ἀκάϑαρτος διάβολος Зъл дух, дявол коѭ вінꙑ мꙑ. л малѫ. лі велікѫ прѣдаше ѹітелѣ. ꙇмьже л т область далъ естъ. на неістꙑхъ бѣсѣхъ К 4а 40 помлѹ моѭ дьштерь. ꙗко лютѣ оть неістааго бѣса мѫма стъ С 519.30 бѣсомъ же нестꙑмъ не поклонвѣ сꙙ. н богомъ твомъ слѹжвѣ С 181.14 нѹждаше ѧ пожрът неьствꙑмъ бѣсомъ С 114.29 лѫкꙑ [лѫкавꙑ] бѣсъ Зъл дух, дявол юньць прведенъ на даръ бв.  тѹ кръммꙿ въшьствмъ лѫкааго бѣса вьꙁдвьꙗ.  толꙿма гнѣвомъ двже сꙙ. ꙗкоже н пастѹха ꙁнат н їного нкогоже мловат С 565.15 отъвсѣдѹ събраахѫ сꙙ к н҄емѹ. болѣꙁньн.  врѣдъ мѫшт.  наслам отъ лѫкавааго бѣса С 556.5—6 М З А СК СЕ К С Гр δαίμων δαιμόνιον πνεῦμα τὸ πνεῦμα τοῦ δαίμονος Нвб бяс ОА ВА Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА бес ДА