Старобългарски речник
бѣлорꙁьць 
бѣлорꙁьць м Лице, което не се числи към духовенството; мирянин аще которꙑ бѣлорꙁець скѫпост рад клънетⷭ҇ъ лютѣ ѣко. да дастъ нщмъ мѣне свое СЕ 104а 12 аще которꙑ бѣлорꙁець ... бⷣ҇лѫ сътворⷮ҇ д҃ лⷮ҇ѣ да пⷦ҇аетⷭ҇ъ СЕ 102b 18 аще которъ ппъ ... ѹбпетꙿ сѧ (!) ꙇ҃ денъ да пⷦ҇оетⷭ҇ъ аще л естъ бѣлорꙁець. ж҃ денъ да пⷦ҇оетꙿ сѧ СЕ 104а 23 мⷧ҇о ... наⷣ҇ бѣлорꙁьцемь СЕ 38b 12 Изч СЕ бѣлорꙁець Нвб Ø