Старобългарски речник
брашьно 
брашьно ср 1. Храна, хранителен продукт прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц его. глѭште. пѹсто естъ мѣсто ... отъпѹст народꙑ. да шедъше вь блжьнѧѩ градъцѧ. кѹпѧтъ брашъна себѣ М Мт 14.15 З А СК ꙇмѣѩ дьвѣ рꙁѣ да подастъ не мѫщѹмѹ ꙇ мѣѩ брашъна такожде да твортъ М Лк 3.11 З А СК аще брашно съблажнѣеть брата моего. не мамъ мѧсъ ѣст въ вѣкꙑ Е 3б 11 ї одѣждꙇ ꙇмъ мана ѣсті ... ї хлѣбъ аг҄лъ ѣстъ лкъ брашьно посъла імъ СП 77.25 проложішѩ трѹп рабъ твоіхъ. брашьно пьтіцамъ небснꙑмъ СП 78.2 ѧдо. бѫд въ добро брашъно. ѣдѣнѣ мѣсто. сѹхоѣдець. въ вноптѣ мѣсто водопца СЕ 70а 24 мⷧ҇о наⷣ҇ съблажъньшꙇмь сѧ въ брашънѣ СЕ 22b 4 подамъ же мѹ брашьно.  простеръ рѫкѫ вьꙁемъ да ꙗстъ С 27.27—28 семѹ ѹбо ꙁждемѹ манастꙑрѹ. прнѹждаемъ бѣаше правьдвꙑ тъ мѫжъ ... варꙙштꙋ ност брашъно дѣлателемъ С 284.28 Образно. їскѹсішѩ ба въ сръдьціхъ своіхъ въспросіт брашьнъ дшамъ на своімъ СП 77.18 въꙁалꙿка [сѹсъ] не на пштѫ ловѣьскѫ нъ на жꙁнъ ловѣьскѫ. мо бо брашьно рее стъ. да сътворѫ вол҄ѫ отьѫ с С 349.27 Само мн.Ястия, яденета. трепеꙁа ѹготова сꙙ. брашна готова С 470.26 бѣахѫ же въ цръквшт томъ ꙁмве жвѫште.  жърьц дноѭ лѣта сладька брашна подаꙗхѫ мъ С 227.30 2. Посеви, реколта влко моі ꙁнанъе мое. їже кѹпьно насаділъ мнѣ брашъна СП 54.15 мⷧ҇о нⷣ҇а новоⷨ҇ брашъномь ... гі. ꙇ повелѣвъ ꙁем творт плодъ ... сѣмена с. ꙇ раꙁльнꙑѩ плодꙑ блгов СЕ 13а 9 3. Прен. Средства, разходи лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ ...  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ. ѹдобь  беꙁ брашъна. отъ омꙑваѭштааго хъ. скврънꙑ своѩ оштат С 333.26 се праꙁꙿдьньство  тръжьство не мѣньꙗ трѣбѹт. не брашна. нъ вол҄ѭ днѫ.  сьвѣсть стѫ. нѣстъ нꙿсоже тѣлесьна кѹпт С 493.15 беꙁ брашна νήστης Без храна, гладен антон ... етврътъ дьнь матъ тръпꙙ беꙁ брашъна С 170.27 въкѹшат брашьно ἐσϑίω Храня се, ям аꙁъ бо днъ сѣждѫ сьде. пꙙты дьнь не въкѹшаѧ брашьно С 170.8 брашьно добро [τὸ] ἀγαϑόν Вкусна храна бѣаше прѣдь нма трепеꙁа ѹготована вьсѣьскꙑм брашънꙑ добрꙑм С 182.10—11 М З А СК Е СП СЕ К С Гр βρῶμα βρῶσις βρώσιμον τροφή έ῎δεσμα ἐπισιτισμός τὰ ἑψητά τὰ κόλλυβα δαπάνη ἑστίασις αἴσϑησις брашъно брашно Нвб бра̀шно́ ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА