Старобългарски речник
брат [сѧ] 
брат [сѧ] -борѭ [сѧ] -бор҄еш [сѧ] несв Боря се, влизам в борба с някого помлѹі мѩ ѣко попьра мѩ лвкъ. весъ денъ борѩ сътѫж мі СП 55.2 да реетъ нꙑнѣ їль. мьножцеѭ (брашѩ) брашѩ сѩ со мьноѭ отъ юності моеѩ. їбо не прѣмогѫ мене СП 128.1 свѣтъ отъ распінаѭштхъ. по г борѧ ноштьѭ. беꙁаконꙿнѫѭ ... ꙁемⷧѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ К 11b 1 блаженꙑ славьꙗше ба глꙙ. многашд бърашꙙ сꙙ съ мноѭ бо не прѣмогошꙙ мене С 113.9 Прич. сег. деят. като същ. борѧ м ед борѭще [сѧ] м мн ὁ πολ´εμιος, οἱ πολεμοῦντες, οἱ πολεμο´υμενοι, οἱ τὴν π´αλην ἀναδεχ´ομενοι Този [тези], който [които] се съпротивлява [се съпротивляват]; този [тези], който [които] се бори [се борят] сѫд гі. обдѩщїмъ мѩ. вьꙁбран борѭштїмъ сѩ со мьноѭ СП 34.1 двьр мѣста пштьнааго ꙁатворшꙙ сꙙ. млꙋѭ побѣжденааго.  хоштѫ сьнꙙт сꙙ съ борѫштмъ. ѹтат сꙙ хоштѫ слъ небесъскꙑхъ С 247.25 плѣн҄енꙑмъ рабомъ ꙁбавтел҄ь. прде борѫштмъ сь любьвьѭ крѣпъкъ покровъ С 251.26 Воювам, влизам в бой, в битка, във военни действия. помьнте л гда сꙙ бꙿрахомъ на велцѣ брані ...  дастъ намъ бгъ слѫ С 72.27 не вьсегꙿда л гꙿда наьнѣѣхомъ сꙙ брат. глаголаахомъ ѱалꙿмоса сего С 73.9—10 Образно. како вꙑнѫ хвалтѧ. сътворьшааго. въсверѣпѣвъше бо влънам съ ꙁемⷧ(е)ѩ сѧ боретъ ... ꙇ на пѣсъцѣ раꙁбваѩ кроттъ сѧ СЕ 1а 19 СП СЕ К С Гр πολεμέω μάχομαι ἐκπολεμέομαι συνάπτω προσμάχομαι Нвб боря се ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА