Старобългарски речник
боꙗт сѧ 
боꙗт сѧ -боѭ сѧ -бош сѧ несв 1. Изпитвам чувство на страх, боя се  прстѫпь с пркоснѫ сѧ хъ. ꙇ рее въстанѣте  не боте сѧ М Мт 17.7А бѣжашѧ отъ гроба ꙇ мѣаше же ѩ трепетъ  ѹжасъ  нкомѹже несоже не рѣшѧ боꙗхѫ бо сѧ М Мк 16.8 З А вьс бо вдѣшѧ   вьꙁмѧшѧ сѧ. онъ же ... рее мъ. дръꙁате аꙁъ есмъ не боте сѧ М Мк 6.50 З въскѫѭ боѭ сѩ въ денъ лютъ. беꙁаконенъе пѩтꙑ моеѩ обдетъ мѩ СП 48.6 пото то бѣгате. е боте сꙙ стоте.  нꙑнꙗ ѹꙁьрте ꙗко слоѭ божѭ ꙁмърѫтъ С 229.22 рее же агг҄елъ къ блаженѹѹмѹ. не бо сꙙ. се посълалъ мꙙ стъ гь да бѫдѫ съ тобоѭ въ жт семъ С 123.3 Страхувам се да извърша нещо. он же не раꙁѹмѣшѧ гла сего ... ꙇ боѣхѫ сѧ въпрост его о глѣ семь М Лк 9.45 З глаголаахѫ ц нарѫгаѭште сꙙ. тетъка ботъ сꙙ да не отърьвена бѫдетъ С 133.11 бомъ сꙙ еда въскорѣ наьнѫ скат тебе С 16.17 бомъ сꙙ рѣшꙙ. да како ѹкрадѫтꙑ  ѹенц го.  прѣльстꙙтъ многꙑѧ С 443.12—13 2. Боя се, страхувам се от някого, от нещо сѫд бѣ еднъ. въ едномь градь. ба не боѩ сѧ  къ не срамлѣѩ сѧ М Лк 18.2 З А СК ꙇродъ бо боѣаше сѧ оанна. вѣдꙑ  мѫжа праведъна  ста.  хранѣаше  М Мк 6.20 З А ѡтъ повелѣнеї бо твоїхъ боѣхъ сѩ СП 118—120 тебе молѧтъ ꙁвѣꙁдꙑ ... тебе боѩтъ сѧ беꙁденѣ СЕ 4а 8 беꙁѹмьніе ... прогънавꙑ ада. пеат лі сѧ ботъ К 12а 18—19 не подобаꙿтъ вꙑ ꙁемънааго цѣсара боꙗт сꙙ С 257.26—27 мрътвомъ же капштемъ не клан҄ѣѭ сꙙ. бѣсъ не боѭ сꙙ С 115.21 не бо сꙙ отъ мѫкъ аꙁъ бо смъ съ тобоѭ С 16.7 сьмрьт ѹже не боѭ сꙙ С 490.9 не мъ покааньѣ н млвъ ... бо(ѭ) с(ѧ с)ѫда бѫдѫщааго Р II 1.19 боѩще сѧ м мн οἱ φοβο´υμενοι Тези, които се боят от някого помꙇлѹетъ гь боѩщѩѩ сѩ его СП 102.13 домъ арнь [!] ѹпьва на гѣ помощьнікъ і ꙁащітьн(і)къ емѹ естъ боѩштеї сѩ гѣ ѹпъвашѩ на гѣ СП 113.19 не боѩ сѧ ἀφόβως Без страх вовода рее. рьц не боѧ сꙙ. васлскъ рее отецъ нарцаатъ сꙙ С 24.16 М З А СК Б Е СП СЕ К С Р МЛ Гр φοβέομαι δείδω δειλιάω φρίσσω боѣт сѧ Нвб боя се ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА боим се ДА