Старобългарски речник
богопоꙁнань 
богопоꙁнань -ꙗ ср Познаване, осъзнаване на Бога да не подражамъ ждовьска ѫродьства ... не ꙁавстьлвꙑхъ невдѣню. нъ хвалꙙштхъ богопоꙁнаню С 340.24—25 . въ того мѣсто вьвест богопоꙁнан съпасьно освꙙтт мръ С 329.18—19 спръва бо олѫен на ꙁаконъ. н въ послѣдн҄мь мѣстѣ напсан бꙑшꙙ богопоꙁнанꙗ С 335.26 дѣт хвалѫ прносꙙтъ. да родтел҄ь облꙙтъ беꙁаконꙗ.  вѣрѹѭштхъ обновꙙтъ богопоꙁнан С 338.17 Изч С Калка от гр ϑεογνωσία богопоꙁнан Нвб богопознание книж РБЕ ВА МлБТР ЕтМл