Старобългарски речник
блюст 
блюст -блюдѫ -блюдеш несв 1. Внимавам блюд ѹбо еда свѣтъ же естъ въ тебѣ тъма естъ М Лк 11.35 З блѹдѣте (!) же еда како властъ с ваша. прѣтꙑканю бѫдетъ немощънꙑмъ Е 3а 14 блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ СЕ 87b 1 Срв. СЕ88b 21 блюдѣта ꙗко львъ прѣдъ вама стъ С 296.24—25 блюдѣте еда къто вꙑ естъ крадоводѧ. прѣмѫдростѭ  тъщеѭ лестѭ. по прѣданю лю Х II Аа 5 2. Пазя, охранявам, вардя някого повелѣшꙙ ... ꙁатворт їхъ въ тьмнц.  блюст ꙁѣло С 57.23 прѣбꙑ тѹ блюдомъ пр брѣꙁѣ рѣкꙑ С 150.10 подобааше ѹбо сце прѣмъѭштѹ. блюст дѣвцѫ непороьнѫ С 246.28  вьсаьскꙑ блюдѣаше. въꙁглашенꙑхъ о дѣвц С 245.27—28 3. Съблюдавам, спазвам правило, закон, норма и под вьсѣ ѹбо елко ащте рекѫтъ вамъ блюст. съблюдате  творте М Мт 23.3 ЗI А ѹѧще ѩ блюст. вьсѣ елко ꙁаповѣдахъ вамъ М Мт 28.20 З А братре. молѭ вꙑ ... тъщѧще сѧ блюст. еднене дха. въ съѫꙁъ мра СЕ 105b 18 мнѫшꙙ ꙁ҃ лѣтъ вь темьнц. стѣ  крѣпѣ своѭ вѣрѫ блюдѫште С 58.17 М З А Е СЕ С Х Гр σκοπέω βλέπω ὁράω φυλάσσω φρουρέω τηρέω παρατηρέω ἐπιτηρέω блѹст Нвб Срв блюстител книж МлБТР ЕтМл БТР РБЕ