Старобългарски речник
бесѣдоват 
бесѣдоват -бесѣдѹѭ -бесѣдѹш несв Беседвам, разговарям ꙇ та бесѣдоваашете къ себѣ. о вьсѣхъ схъ прклюьшхъ сѧ М Лк 24.14 З А ꙇ бꙑстъ бесѣдѹѭштема ма  сътѧѕаѭштема сѧ.  самъ съ. прблжь (с)ѧ дѣаше съ нма М Лк 24.15 З А прдѫ же къ немѹ мат  братрѣ его. ꙇ не можѣахѫ бесѣдоват къ немѹ народомь М Лк 8.19 З А СК тѧꙁа(ше) сѧ ... (х)ъ съ юде. неъс ... на тръꙁахъ по всѧ дї. съ бесѣдѹѧщм съ нмъ Е 39б 18 бесѣдовавъшмь. намь стⷭ҇рам до гроба. і ада вьскръсенемь спровръгъшмь.  вꙿсе льство. не погльщено съмрьтѭ съхраньшмь СЕ 53b 5—6 днⷭ҇е. вꙑшьнѣѣ. съ нжънм бесѣдѹѭтъ. ꙇ нжьнѣа съ вꙑшьнм праꙁдънѹѭтъ СЕ 2b 16 бѣга блѫдьнцꙙ сласт. сладъко сь неѭ бесѣдѹѭште. а горькꙑхъ тꙙ стрѹпъ насꙑштаѭштѫ С 351.11 сего дѣл҄ма етврьтꙑ се дьнꙿ мамъ бесѣдѹѧ съ вам о молтвѣ ꙁа врагꙑ С 406.29 на свꙙштен пршъдъша. прнѹд прт  цѣловат. же патрархъ бесѣдовавъ сь нмь С 288.17 сповѣдаѧ сꙙ до десꙙт лѣтꙿ. въ пештерѣ то ... не бесѣдѹѧ н къ комѹже. не глаголꙙ С 528.25 обльмь бесѣдоват, не правьдоѭ περισσολογέω, οὐδικαιολογέω Говоря излишно много, без да казвам истината нъ слѹша раꙁѹмьно сце глагол҄ꙙ. облмъ бесѣдѹш. а не правдоѭ С 365.6 беꙁ ѹма ѹбо облмъ бесѣдѹш ѡ ловѣне. не правьдоѭ С 365.13 М З А СЕ СК Е С Гр ὁμιλέω συντυγχάνω παρατυγχάνω λέγω διαλέγομαι φϑέγγομαι λαλέω συνομιλέω φιλολογέω περαίνω προσομιλέω ὑπαγορεύω προσαγορεύω Нвб. срв беседвам ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА беседувам остар ЕтМл РБЕ беседовам ВА беседя НГер МлБТР ЕтМл ДА беседам, беседим ДА