Старобългарски речник
бесплътьнъ 
бесплътьнъ -ꙑ прил 1. Безплътен, безтелесен, нетленен вꙿсѣмъ же намъ веселѧщемꙿ сѧ. еднъ плаетꙿ сѧ дѣволъ. вдѧ тѧ бесплотънꙑхъ аћлъ жте премⷧѭща СЕ 88а 9  копьмъ пронꙁъшоѹмѹ бжꙗ ребра. бесплътъно срьдьце мѫтелю прободъ. тѹ съкрѹш дръжавѫ лѫкомъ го С 462.22 нкꙿтоже бо можааше свома ома ба бесплътъна вдѣт С 11.1—2 2. Като същ. бесплътьнꙑ м ед ὁ ἄϋλος За Бог слово — безплътният, този, който не притежава плът сꙑ вꙑспрь съ отꙿцемъ вꙑінѫ ꙗко богъ ... како невдмꙑ вдѣнъ бꙑваатъ. како бесплътънꙑ въпльт сꙙ С 459.3 3. Като същ. бесплътьн м мн οἰ ἀσώματοι Безплътни същества, свръхестествени сили; ангели ѹподоб(л)ъ сѧ оцемъ ...  бесплътънꙑхъ жїтю. въ тѣлес сѫ Е 23а 11 пльтьнꙑхъ дѣлма  беспльтьнꙑхъ сꙑнъ вꙑшнꙗго нареетъ сꙙ С 237.10 тѣмъ тѣло носꙙште. нмьже мьн҄е беспльтьнꙑхъ мамъ аште хоштемъ С 488.26 ꙿто се велко двно ѹдо. невдмꙑ намъ беспльтьнꙑмъ вꙑспрь богъ С 458.22 бесплътьнꙑѩ слꙑ, бесплътьн н [нове, вон] αἰ ἀσώματοι, [ἄϋλοι] δυνάμεις, τὰ ἀσώματα στρατεύματα, αἰ τῶν ἀσωμάτων τά ξεις Безплътните сили, небесните чинове, небесните войнства; ангелите бъ бгомъ. гь где. огньнꙑхъ дхъ. творець бесплътънꙑхъ слъ СЕ 51а 13—14 дьнесь ан҄гел съ ловѣкꙑ раꙁмѣсшꙙ сꙙ.  носꙙшт тѣло съ беспльтънꙑм слам. пѣт вьспѣваѭтъ С 486.30—487.1 влко ... на радость поꙁъва нꙑ бесплотънꙑѩ СЕ 84а 13 ; гь не лштъ добра ходѧщхъ. нꙑнѣ невдмо прѣдстоѩтъ. н бесплотьн тво СЕ 84а 19 сего на рамѣхъ ѡсфъ  нкодмъ носте. ꙗко  вьс беспльтьнꙑхъ нове сь н҄ма носꙙтъ С 458.10 дьнесь боголѣпьно ... съходтъ на ада  на съмрьт. бесьмрьтънꙑѧ. беспльтънꙑхъ вонъ.  новъ невдмꙑхъ С 463.14 старѣшна бесплътьнꙑхъ ὁ πρῶτος τῶν ἀσωμάτων Ангелският княз, князът на падналите ангели, Сатаната мꙑ же ѹбѣжмъ вьꙁлюбьн. дѹш прокѹдьнꙑхъ страст схъ. бѣжмъ кꙑенꙗ гоже дѣлꙗ прьво сьпаде. старѣшна беспльтънꙑхъ С 340.8 Е СЕ С Калка от гр ἀσώματος ἄσαρκος бесплотънъ беспльтьнъ беспльтънъ бесплътънъ бесплотьнъ Нвб безплътен ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ безплътний НГер ВА