Старобългарски речник
анг҄ельскъ 
анг҄ельскъ - ꙑ прил 1. Ангелски, който се отнася до ангел аћлъскꙑѩ слꙑ тебе слѹжѧтъ. архћлъсц лц. тебѣ кланѣѭтъ сѧ СЕ 4a 14 ст водѫ сѭ ... сътвор ѭ нестьлѣнью стоьнкъ ... аћлъскꙑѩ крѣпост ꙇсплъненѫ СЕ 5a 8—9 велікꙑ же сѫтъ. ꙇ анћлъскꙑѩ сілꙑ. невідімꙑмі добротамі. вѣньаемꙑ К 9b 37—38 мльаню же многѹ бꙑвъшѹ. агг҄ельскъ гласъ слꙑшанъ бꙑстъ. поѭштемъ  славословꙙштемъ ба С 110.23—24 отьцъ же сава. въ обꙑа сꙑ богоꙗвьнꙗ же  агг҄ельска вдѣнꙗ. не ѹбоꙗ сꙙ С 287.25 славьнъ цѣсарь.  пргвожденъ бꙑстъ на дрѣвѣ. славмꙑ херовмомъ  серафмомъ.  вьсѣм слам агг҄ельскам покланꙗнь премьѧ С 482.1 2. Възвишен, чист, свят [за начин на живот] гі ... раба твоего сего ... съподоб  жт достоно. аћлскѹмѹ жтью. ꙇ съхран  отъ непрѣꙁннъ сѣте. ощаѩ емѹ дшѭ  тѣло СЕ 81a 23—24 въ то же врѣмꙙ бѣ. нѣкꙿто мѫжь въ пѹстꙑн҄ на въстоцѣ. агг҄ельсⷦмⷪъ жтмъ жвꙑ на ꙁем менемь сак҄ С 191.3 въ ꙁем же апамстѣ моностꙑрь (!) бѣаше. вь н҄емже бѣ мѫжъ нѣкꙑ агг҄ельско жт мꙑ С 557.21 анг҄ельскꙑ обраꙁъ, анг҄ельскаꙗ одежда ἀγγελικὸν σχῆμα Монашество въпрошене. любш л съподобт сѧ аћлъскѹмѹ обраꙁѹ. ꙇ прѧстт сѧ вь лкъ мьншъскъ СЕ 86b 22—23 се хъ сьде стотъ. блюд сѧ. ѣко нкътоже тебе нѫдтъ прт на сь обраꙁъ. блюд сѧ тꙑ самъ. своеѭ л волеѭ хощеш стꙑ аћлскꙑ обраꙁъ прѩт СЕ 96а 12—13 братръ нашъ сь мⷬ҇ѧ. ѡблатъ сѧ вь рꙁѫ правьдѣ.  радост  веселью. въ аћлскꙑ обраꙁъ. въ мѧ оца  сна  стааго дха СЕ 96b 24—97a 1  по сеⷨ҇ въпрашаⷮ҇е пⷫ҇о премъшааго обраꙁъ ... прѩтъ л аћлъскѫѭ одеждѭ.  глⷮ҇е премꙑ прѩсъ СЕ 101а 9 анг҄ельскаго обраꙁа ἀγγελοειδής Ангелоподобен; ангелски дꙿнесъ тѧ ꙁбъра. ꙇ раꙁлѫ тѧ гь отъ мрънааго жтѣ. ѣко на лц емѹ въ прѣстоѣне. мьншьскааго на. въ вонъство аћлскааго обраꙁа.  жте въ вꙑсотѫ. нбснааго црства. томѹ слѹжт. вꙑшьнѣа мѫдроват. вꙑшънхъ прост. наше бо жте на нбсехъ естъ СЕ 90b 8—9 анг҄ельскꙑ владꙑка ὁ τῶν ἀγγέλων Δεσπότης Повелителят [господарят] на ангелите — образно название на Бога въ рабї обраꙁъ сꙙ облѣе ангельскꙑ владꙑка С 480.9 снде ангельскꙑ владꙑка въ їѡрданьскꙑѧ водꙑ С 496.13 анг҄ельскꙑ народъ ὁ δῆμος τῶν ἄγγελων Ангелите не сьде же тъьіѭ. нъ  въ нъ дьнь ѹꙁьрте . сь неꙁглагол҄емѫѫ славоѭ оноѭ.  народомъ агг҄ельскмⷪъ грꙙдѫшта. аште въсхоштете ловѣколюбв бꙑт С 446.25—26 СЕ К С Гр ἀγγελικός τῶν ἀγγέλων [τοῦ] ἀγγέλου ἄγγελος τῶν ὅλων агг҄ельскъ аћлъскъ аћлскъ Нвб ангелски ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА ангелский остар НГер