Речник на Патриарх Евтимий
ѹгодьнца  
ѹгодьнца ж (1) Угодница, служителка (Божия), тази, която е угодна на Бога.  не по мнѡѕѣх д(ь)нех ꙁдрава того въ своа ѡтпꙋст, славѧща  благодарѧща бога  того прснѫѧ въ въсемь ѹгоднцѫ Филот 95.17