Речник на Патриарх Евтимий
квасъ  
квасъ м (3) Квас, подкваса, мая. ѡбрещеⷨ ꙗко не беꙁꙿ кваса бѣше хлѣбь єгѡⷤ прѣдаⷭ х͠с ѹенкѡⷨ • бѡ же ѻ пасцѣ ꙁакѡⷩ ИМ 170r.5 Седмь д͠нї квась да не ѡбрещет се въ дѡмѡⷯ вашⷯ.  ꙁакѻннаа ѹбо такова ИМ 170r.8 въ же д͠нь же съ квасѡмь хлѣбѡⷨ не въꙁбранно вьс прещаахꙋ се ИМ 170r.12