Речник на Патриарх Евтимий
вънѧт  
вънѧт -въньмѫ -въньмеш св (23) 1. Чуя, разбера. вънѹш молтвѫ нашѫ  вънм глас моленїа нашего СВВ 392.27 Вънꙿм, господ, Ісѹсе Хрсте, боже нашь, ѡт свѧтаго жлща твоего СЙЗ 372.13 да нкто ѡт непрастныхъ сꙿ нам помолте сѧ, но елцы вѣрнї премꙋдростїю вонмемъ ЛОглаш 387.25 Същото значение и в СВВ 400.20 Яков 315.10. 2. Бъда внимателен. Дїакѡнь: Станѣмь добрѣ, станѣмъ съ страхѡм, вънмѣмъ свѧтое въꙁношенїе съ мрѡмъ прност СЙЗ 366.26 Станемь добрѣ, станемь благоговѣйнѣ, станемь во страсѣ божї, вонмемъ свѧтое воꙁношенїе вꙿ мрѣ прност Яков 320.31 // Като молитвен възглас  по сконан трїсвѧтаго глаголет дїакѡн: Вънмѣм ЛЙЗ 292.22 Дїакѡн: Вънмѣмъ СЙЗ 361.14 глаголеть дїакѡн велегласно: Вънмѣмъ СВВ 400.30 Същото значение и в ЛЙЗ 292.25 292.28 293.30 298.13 298.15 301.32 СЙЗ 366.23 ЛОглаш 378.14 378.16 388.2 372.19 Яков 313.31 329.29.