Речник на Патриарх Евтимий
въꙁгнѫшат сѧ  
въꙁгнѫшат сѧ -въꙁгнѫшаѭ сѧ -въꙁгнѫшаеш сѧ несв (3) Гнуся се, отвращавам се. Не бѡ въꙁгнѫшает сѧ прпбⷣнаа м͠т, наⷭ вдѧщ сце пррщѫщѫ, н же ѿрнеⷮ же такѡ ꙋсръдно къ тѡ прхѡдѧщїхъ Петк 75r.12 не въꙁгнѫша сѧ своѫ рабѫ же ѿ юност твоемꙋ еднорѡдномꙋ послѣдовавшѫѫ с͠нꙋ Петк 78r.5  да не ѡтрнеш мене ѡт лца твоегѡ, н же воꙁгнꙋшай сѧ момъ недостонствомъ, но помлꙋй мѧ по велцѣй своей млост  по множествꙋ щедроть твохь ѡст моѧ беꙁꙁаконїѧ Яков 320.10