Речник на Патриарх Евтимий
арцвѹрьцевъ  
арцвѹрьцевъ вж. арцвѹревъ