Речник на Патриарх Евтимий
арцвѹревъ  
арцвѹревъ прил притеж. от ЛИ (3) Арцивуриев или Арцивурциев. постъ арцвѹревъ Пост „арачаворк“ или Сергиевски пост по името на мъченика Сергий, живял през IV в., чиято памет арменците празнуват в събота след арачаворк. Пакы въпрашаю ваⷭ. рад ьсого постте се пость арцвꙋрїевь ИМ 171r.1 ꙗкоⷤ въ армѣнскыⷯ напсано ⷭ кнгаⷯ.  нєдн же ѿ таковыⷯ пѡⷭ арцвꙋревь пѡⷭ нареⷱ се ИМ 171r.30 повелѣ въсѣмь армѣнѡⷨ постт се ѻ сконанї єгѻ.  пеаловат  сѣтоват на д͠нї ѹреⷱны въ лѣтѣ,  поⷭ тъ арцївꙋрцевь менова ИМ 171v.28