Исторически речник
где  
где нареч 1. Къде, на кое място; откъде – в пряк въпрос Где пакꙑ вьпрашаю вась ꙁꙿѻбрѣтосте сїю д͠шетлѣннѹю ꙗꙁвѹ ИМ 165v.25. где  когда • Егоже въꙁдасть м г͠ь въ д͠нь ѻнь праведнꙑ сѹдїа Нед. 604r.26. Где ѹбо полѡжмь того ѧже тогда скръб, где же ѧже ꙁа цр(ъ)кве бѡрбꙑ, ꙗже о стадѣ промꙑшленїа, ꙗже къ єреткѡмь ѡплъенїа ЙП 183.30, 31. 2. Някъде си Аще л же где  нѣцї сѫтъ по срѣд() нас, боѫще сѧ твоего мене, мала нѣкаа ꙁбраннаа ѧсть, сѣмѧ благословено, скрѡвще съкровенно, тебѣ едномѹ вѣдомѡ  хранмо МЕ 1-3 340.11. 3. Като съюз където, дето Аще же едного б͠а  г͠а проповѣдѹеⷮ мѡӱс,  раꙁвѣ того н же слѹжть н же покланꙗет се номѹ, где сѹⷮ же лѹкавое наелꙿствѻ въводеще,  то древнмѹ ꙁаконоположенїѹ въꙁлагающе ИМ 166r.6. Псанїа же гл͠ть, Мѡѵ̈сеѡва,  нꙑⷯ въсⷯѣ прⷪркь. не ѹбѻ бѣше кнгꙑ новꙑ блгⷣт. где бо жвѡть вѣнꙑ ѻбрещетꙿ се въ нх же лѹкавꙑ ꙁаконополагаеⷮ  повелѣваеⷮ ИМ 167r.26.