Исторически речник
опогант сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опогант сѧопоганѭ, опоганѧ, опоганюопоганшопогантъ, опоганть, опогантопоганмъ, опоганмь, опоганм, опоганмоопоганте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опоганѧтъ, опоганѧть, опоганѧтопоганвѣопогантаопогантеопоганопоган
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опоганмъ, опоганмь, опоганмопогантеопоганвѣопогантаопоганхъ, опоганхь, опоганхопоган
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опоганопоганхомъ, опоганхомь, опоганхом, опоганхмꙑопоганстеопоганшѧ, опоганшѫ, опоганша, опоганше, опоганхѫопоганховѣопоганста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опоганстеопоганꙗахъ, опоганѣахъ, опоганаахъ, опоганѣхъ, опоганꙗхъ, опоганѧахъ, опоганѧхъ, опоганꙗахь, опоганѣахь, опоганаахь, опоганѣхь, опоганꙗхь, опоганѧахь, опоганѧхь, опоганꙗах, опоганѣах, опоганаах, опоганѣх, опоганꙗх, опоганѧах, опоганѧхопоганꙗаше, опоганѣаше, опоганааше, опоганѣше, опоганꙗше, опоганѧаше, опоганѧшеопоганꙗаше, опоганѣаше, опоганааше, опоганѣше, опоганꙗше, опоганѧаше, опоганѧшеопоганꙗахомъ, опоганѣахомъ, опоганаахомъ, опоганѣхомъ, опоганꙗхомъ, опоганѧахомъ, опоганѧхомъ, опоганꙗахомь, опоганѣахомь, опоганаахомь, опоганѣхомь, опоганꙗхомь, опоганѧахомь, опоганѧхомь, опоганꙗахом, опоганѣахом, опоганаахом, опоганѣхом, опоганꙗхом, опоганѧахом, опоганѧхомопоганꙗашете, опоганѣашете, опоганаашете, опоганѣшете, опоганꙗшете, опоганꙗасте, опоганѣасте, опоганаасте, опоганѣсте, опоганꙗсте, опоганѧасте, опоганѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опоганꙗахѫ, опоганѣахѫ, опоганаахѫ, опоганѣхѫ, опоганꙗхѫ, опоганꙗахѹ, опоганѣахѹ, опоганаахѹ, опоганѣхѹ, опоганꙗхѹ, опоганѧахѹ, опоганѧхѹопоганꙗаховѣ, опоганѣаховѣ, опоганааховѣ, опоганѣховѣ, опоганꙗховѣ, опоганѧаховѣ, опоганѧховѣопоганꙗашета, опоганѣашета, опоганаашета, опоганѣшета, опоганꙗшета, опоганꙗаста, опоганѣаста, опоганааста, опоганѣста, опоганꙗста, опоганѧаста, опоганѧстаопоганꙗашете, опоганѣашете, опоганаашете, опоганѣшете, опоганꙗшете, опоганꙗасте, опоганѣасте, опоганаасте, опоганѣсте, опоганꙗсте, опоганѧасте, опоганѧсте
опогант сѧ -опоганѭ сѧ -опоганши сѧ св Ставам езичник, отхвърлям християнската вяра заради езичество. Аще кто ѡпоганит се своею волею . да имаⷮ҇ по҇ⷭ . е . лѣⷮ҇ . а покⷩлъ , р. Тр. Григ. 83б Тр. Григ.