Исторически речник
дарьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дарьствоватдарьствѹѭ, дарьствѹѫ, дарьствѹѧ, дарьствѹюдарьствѹш, дарьствѹеш, дарьствѹѹшдарьствѹтъ, дарьствѹетъ, дарьствѹѹтъ, дарьствѹть, дарьствѹеть, дарьствѹѹть, дарьствѹт, дарьствѹет, дарьствѹѹтдарьствѹмъ, дарьствѹемъ, дарьствѹѹмъ, дарьствѹмь, дарьствѹемь, дарьствѹѹмь, дарьствѹм, дарьствѹем, дарьствѹѹм, дарьствѹмо, дарьствѹемо, дарьствѹѹмодарьствѹте, дарьствѹете, дарьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дарьствѹѭтъ, дарьствѹѫтъ, дарьствѹѧтъ, дарьствѹютъ, дарьствѹѭть, дарьствѹѫть, дарьствѹѧть, дарьствѹють, дарьствѹѭт, дарьствѹѫт, дарьствѹѧт, дарьствѹютдарьствѹвѣ, дарьствѹевѣ, дарьствѹѹвѣдарьствѹта, дарьствѹета, дарьствѹѹтадарьствѹте, дарьствѹете, дарьствѹѹтедарьствѹдарьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дарьствѹмъ, дарьствѹмь, дарьствѹмдарьствѹтедарьствѹвѣдарьствѹтадарьствовахъ, дарьствовахь, дарьствовахдарьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дарьствовадарьствовахомъ, дарьствовахомь, дарьствовахом, дарьствовахомꙑдарьствовастедарьствовашѧ, дарьствовашѫ, дарьствоваша, дарьствоваше, дарьствовахѫдарьствоваховѣдарьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дарьствовастедарьствоваахъ, дарьствовахъ, дарьствоваахь, дарьствовахь, дарьствоваах, дарьствовахдарьствовааше, дарьствовашедарьствовааше, дарьствовашедарьствоваахомъ, дарьствовахомъ, дарьствоваахомь, дарьствовахомь, дарьствоваахом, дарьствовахомдарьствоваашете, дарьствовашете, дарьствоваасте, дарьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дарьствоваахѫ, дарьствовахѫ, дарьствоваахѹ, дарьствовахѹдарьствовааховѣ, дарьствоваховѣдарьствоваашета, дарьствовашета, дарьствовааста, дарьствовастадарьствоваашете, дарьствовашете, дарьствоваасте, дарьствовасте
дарьствоват -дарьствѹѭ -дарьствѹш несв Дарявам, подарявам осѫжденꙑмъ. свободѫ даръствѹетъ К 13а 30–31 беꙁаконнкъ праведьнка. ꙇ творьца ꙁакономъ. обѣштаваетъ сѧ даръствоват К 14b 17  даръствѹ мъ вдѣн С 3.28 благодѣть сповѣдаѭ богѹ момѹ. даръствовавъшѹѹмѹ м раꙁльнꙑмъ мѫкамъ тръпѣню вѣньць С 254.10–11 К С Гр χαρίζω χαρίζομαι дъръствоват Нвб дарствувам МлБТР ЕтМл