Исторически речник
дароват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дароватдарѹѭ, дарѹѫ, дарѹѧ, дарѹюдарѹш, дарѹеш, дарѹѹшдарѹтъ, дарѹетъ, дарѹѹтъ, дарѹть, дарѹеть, дарѹѹть, дарѹт, дарѹет, дарѹѹтдарѹмъ, дарѹемъ, дарѹѹмъ, дарѹмь, дарѹемь, дарѹѹмь, дарѹм, дарѹем, дарѹѹм, дарѹмо, дарѹемо, дарѹѹмодарѹте, дарѹете, дарѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дарѹѭтъ, дарѹѫтъ, дарѹѧтъ, дарѹютъ, дарѹѭть, дарѹѫть, дарѹѧть, дарѹють, дарѹѭт, дарѹѫт, дарѹѧт, дарѹютдарѹвѣ, дарѹевѣ, дарѹѹвѣдарѹта, дарѹета, дарѹѹтадарѹте, дарѹете, дарѹѹтедарѹдарѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дарѹмъ, дарѹмь, дарѹмдарѹтедарѹвѣдарѹтадаровахъ, даровахь, даровахдарова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
даровадаровахомъ, даровахомь, даровахом, даровахомꙑдаровастедаровашѧ, даровашѫ, дароваша, дароваше, даровахѫдароваховѣдароваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
даровастедароваахъ, даровахъ, дароваахь, даровахь, дароваах, даровахдаровааше, даровашедаровааше, даровашедароваахомъ, даровахомъ, дароваахомь, даровахомь, дароваахом, даровахомдароваашете, даровашете, дароваасте, даровасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дароваахѫ, даровахѫ, дароваахѹ, даровахѹдаровааховѣ, дароваховѣдароваашета, даровашета, даровааста, даровастадароваашете, даровашете, дароваасте, даровасте
дароват -дарѹѭ -дарѹш несв св Давам в дар, подарявам, дарявам, даря въера осѫжденъ бꙑвааше. дьнесь осѫжденꙑмъ свободѫ дарѹтъ С 449. 30 хъ же хромцемъ хъ теень даровааше С 481.20 въ тъ асъ сцѣл мъногꙑ ... і мъногомъ слѣпомъ дарова поꙁьрѣне М Лк 7.21 З вꙿсенощьное намъ славословестве твое дарѹ СЕ 38а 14 съподоб одръжане.  вꙿсѭ стотѫ дарѹ е СЕ 81а 7–8 ꙇ жвотъ вꙿсемѹ мрѹ даровавъ СЕ 57а 2 славт.  благословествт ба. даровавъшааго мъ рабомъ свомъ цѣл҄еньꙗ С 531.17–18 велкаꙗ дарѹѩ μεγαλόδωρος Който е щедър нъ обае велкаꙗ дарѹѭштааго хса. прѣвелко лколюб. вьсѣхъ лкъ спсн пае. нежел погꙑбеню хотꙙшт. подат ѫꙁнкѹ С 52.12 М З СЕ С Гр χαρίζομαι δωρέομαι Нвб дару̀вам остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА даро̀вам остар диал ОА ВА ДА