Исторически речник
ѹранꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹранꙗтѹранꙗѭ, ѹранѣѭ, ѹранꙗѫ, ѹранѣѫ, ѹранꙗѧ, ѹранѣѧ, ѹранꙗю, ѹранѣю, ѹранѧю, ѹранаѫ, ѹранаѧѹранꙗш, ѹранꙗеш, ѹранѣш, ѹранѣеш, ѹранѣаш, ѹранѧеш, ѹранаешѹранꙗтъ, ѹранꙗетъ, ѹранѣтъ, ѹранѣетъ, ѹранѣатъ, ѹранꙗть, ѹранꙗеть, ѹранѣть, ѹранѣеть, ѹранѣать, ѹранꙗт, ѹранꙗет, ѹранѣт, ѹранѣет, ѹранѣат, ѹранѧетъ, ѹранѧеть, ѹранѧет, ѹранаетъ, ѹранаеть, ѹранаетѹранꙗмъ, ѹранꙗемъ, ѹранѣмъ, ѹранѣемъ, ѹранѣамъ, ѹранꙗмь, ѹранꙗемь, ѹранѣмь, ѹранѣемь, ѹранѣамь, ѹранꙗм, ѹранꙗем, ѹранѣм, ѹранѣем, ѹранѣам, ѹранꙗмо, ѹранꙗемо, ѹранѣмо, ѹранѣемо, ѹранѣамо, ѹранѧемъ, ѹранѧемь, ѹранѧем, ѹранаемъ, ѹранаемь, ѹранаем, ѹранаемоѹранꙗте, ѹранꙗете, ѹранѣте, ѹранѣете, ѹранѣате, ѹранѧете, ѹранаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹранꙗѭтъ, ѹранѣѭтъ, ѹранѣѫтъ, ѹранꙗѫтъ, ѹранѣѧтъ, ѹранꙗѧтъ, ѹранѣютъ, ѹранꙗютъ, ѹранꙗѭть, ѹранѣѭть, ѹранѣѫть, ѹранꙗѫть, ѹранѣѧть, ѹранꙗѧть, ѹранѣють, ѹранꙗють, ѹранꙗѭт, ѹранѣѭт, ѹранѣѫт, ѹранꙗѫт, ѹранѣѧт, ѹранꙗѧт, ѹранѣют, ѹранꙗют, ѹранѧютъ, ѹранѧють, ѹранѧют, ѹранаѫтъ, ѹранаѧтъ, ѹранаѫть, ѹранаѧть, ѹранаѫт, ѹранаѧтѹранꙗвѣ, ѹранꙗевѣ, ѹранѣвѣ, ѹранѣевѣ, ѹранѣавѣ, ѹранѧевѣѹранꙗта, ѹранꙗета, ѹранѣта, ѹранѣета, ѹранѣата, ѹранѧетаѹранꙗте, ѹранꙗете, ѹранѣте, ѹранѣете, ѹранѣате, ѹранѧетеѹранꙗ, ѹранѣ, ѹранѧ, ѹранаѹранꙗ, ѹранѣ, ѹранѧ, ѹрана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹранꙗмъ, ѹранѣмъ, ѹранꙗмь, ѹранѣмь, ѹранꙗм, ѹранѣм, ѹранѧмъ, ѹранѧмь, ѹранѧм, ѹранамъ, ѹранамь, ѹранамѹранꙗте, ѹранѣте, ѹранѧте, ѹранатеѹранꙗвѣ, ѹранѣвѣ, ѹранѧвѣ, ѹранавѣѹранꙗта, ѹранѣта, ѹранѧта, ѹранатаѹранꙗхъ, ѹранѣхъ, ѹранꙗхь, ѹранѣхь, ѹранꙗх, ѹранѣх, ѹранѧхъ, ѹранѧхь, ѹранѧх, ѹранахъ, ѹранахь, ѹранахѹранꙗ, ѹранѣ, ѹранѧ, ѹрана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹранꙗ, ѹранѣ, ѹранѧ, ѹранаѹранꙗхомъ, ѹранѣхомъ, ѹранꙗхомь, ѹранѣхомь, ѹранꙗхом, ѹранѣхом, ѹранꙗхмꙑ, ѹранѣхмꙑ, ѹранѧхомъ, ѹранѧхомь, ѹранѧхом, ѹранахомъ, ѹранахомь, ѹранахом, ѹранахмꙑѹранꙗсте, ѹранѣсте, ѹранѧсте, ѹранастеѹранꙗшѧ, ѹранашѧ, ѹранѣшѧ, ѹранꙗшѫ, ѹранашѫ, ѹранѣшѫ, ѹранꙗша, ѹранѣша, ѹранꙗше, ѹранаше, ѹранѣше, ѹранꙗхѫ, ѹранѣхѫ, ѹранахѫ, ѹранѧшаѹранꙗховѣ, ѹранѣховѣ, ѹранѧховѣ, ѹранаховѣѹранꙗста, ѹранѣста, ѹранѧста, ѹранаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹранꙗсте, ѹранѣсте, ѹранѧсте, ѹранастеѹранꙗахъ, ѹранꙗхъ, ѹранꙗах, ѹранаахъ, ѹранахъ, ѹранаахь, ѹранахь, ѹранꙗхь, ѹранꙗх, ѹранаах, ѹранѧхъ, ѹранѧхь, ѹранѧхѹранꙗаше, ѹранꙗше, ѹранааше, ѹранаше, ѹранѧшеѹранꙗаше, ѹранꙗше, ѹранааше, ѹранаше, ѹранѧшеѹранꙗахомъ, ѹранꙗхомъ, ѹранаахомъ, ѹранахомъ, ѹранꙗахомь, ѹранꙗхомь, ѹранаахомь, ѹранахомь, ѹранꙗахом, ѹранꙗхом, ѹранаахом, ѹранахом, ѹранѧхомъ, ѹранѧхомь, ѹранѧхомѹранꙗашете, ѹранꙗшете, ѹранꙗасте, ѹранꙗсте, ѹранаашете, ѹранашете, ѹранаасте, ѹранасте, ѹранѧшете, ѹранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹранꙗахѫ, ѹранꙗхѫ, ѹранꙗахѹ, ѹранꙗхѹ, ѹранаахѫ, ѹранахѫ, ѹранаахѹ, ѹранахѹ, ѹранѧхѹѹранꙗаховѣ, ѹранꙗховѣ, ѹранааховѣ, ѹранаховѣ, ѹранѧховѣѹранꙗашета, ѹранꙗшета, ѹранꙗаста, ѹранꙗста, ѹранѧшета, ѹранѧста, ѹранаашета, ѹранашета, ѹранааста, ѹранастаѹранꙗашете, ѹранꙗшете, ѹранꙗасте, ѹранꙗсте, ѹранѧшете, ѹранѧсте, ѹранаашете, ѹранашете, ѹранаасте, ѹранасте
ѹранꙗт -ѹранꙗѭ -ѹранꙗш несв мин страд прил ѹранꙗм м мн [...] (м)ѫеꙿнц хв [...] мѫтельска прѣщенѣ не ꙋстрашсте се. мꙋкам ѹранаем. веселѣстесь ТФ 8б 29 Изч ТФ ѹранат Нвб Срв оранявам ОА РБЕ ураня ВА