Исторически речник
ѹмѫждрꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмѫждрꙗт сѧѹмѫждрꙗѭ, ѹмѫждрѣѭ, ѹмѫждрꙗѫ, ѹмѫждрѣѫ, ѹмѫждрꙗѧ, ѹмѫждрѣѧ, ѹмѫждрꙗю, ѹмѫждрѣю, ѹмѫждрѧю, ѹмѫждраѫ, ѹмѫждраѧѹмѫждрꙗш, ѹмѫждрꙗеш, ѹмѫждрѣш, ѹмѫждрѣеш, ѹмѫждрѣаш, ѹмѫждрѧеш, ѹмѫждраешѹмѫждрꙗтъ, ѹмѫждрꙗетъ, ѹмѫждрѣтъ, ѹмѫждрѣетъ, ѹмѫждрѣатъ, ѹмѫждрꙗть, ѹмѫждрꙗеть, ѹмѫждрѣть, ѹмѫждрѣеть, ѹмѫждрѣать, ѹмѫждрꙗт, ѹмѫждрꙗет, ѹмѫждрѣт, ѹмѫждрѣет, ѹмѫждрѣат, ѹмѫждрѧетъ, ѹмѫждрѧеть, ѹмѫждрѧет, ѹмѫждраетъ, ѹмѫждраеть, ѹмѫждраетѹмѫждрꙗмъ, ѹмѫждрꙗемъ, ѹмѫждрѣмъ, ѹмѫждрѣемъ, ѹмѫждрѣамъ, ѹмѫждрꙗмь, ѹмѫждрꙗемь, ѹмѫждрѣмь, ѹмѫждрѣемь, ѹмѫждрѣамь, ѹмѫждрꙗм, ѹмѫждрꙗем, ѹмѫждрѣм, ѹмѫждрѣем, ѹмѫждрѣам, ѹмѫждрꙗмо, ѹмѫждрꙗемо, ѹмѫждрѣмо, ѹмѫждрѣемо, ѹмѫждрѣамо, ѹмѫждрѧемъ, ѹмѫждрѧемь, ѹмѫждрѧем, ѹмѫждраемъ, ѹмѫждраемь, ѹмѫждраем, ѹмѫждраемоѹмѫждрꙗте, ѹмѫждрꙗете, ѹмѫждрѣте, ѹмѫждрѣете, ѹмѫждрѣате, ѹмѫждрѧете, ѹмѫждраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмѫждрꙗѭтъ, ѹмѫждрѣѭтъ, ѹмѫждрѣѫтъ, ѹмѫждрꙗѫтъ, ѹмѫждрѣѧтъ, ѹмѫждрꙗѧтъ, ѹмѫждрѣютъ, ѹмѫждрꙗютъ, ѹмѫждрꙗѭть, ѹмѫждрѣѭть, ѹмѫждрѣѫть, ѹмѫждрꙗѫть, ѹмѫждрѣѧть, ѹмѫждрꙗѧть, ѹмѫждрѣють, ѹмѫждрꙗють, ѹмѫждрꙗѭт, ѹмѫждрѣѭт, ѹмѫждрѣѫт, ѹмѫждрꙗѫт, ѹмѫждрѣѧт, ѹмѫждрꙗѧт, ѹмѫждрѣют, ѹмѫждрꙗют, ѹмѫждрѧютъ, ѹмѫждрѧють, ѹмѫждрѧют, ѹмѫждраѫтъ, ѹмѫждраѧтъ, ѹмѫждраѫть, ѹмѫждраѧть, ѹмѫждраѫт, ѹмѫждраѧтѹмѫждрꙗвѣ, ѹмѫждрꙗевѣ, ѹмѫждрѣвѣ, ѹмѫждрѣевѣ, ѹмѫждрѣавѣ, ѹмѫждрѧевѣѹмѫждрꙗта, ѹмѫждрꙗета, ѹмѫждрѣта, ѹмѫждрѣета, ѹмѫждрѣата, ѹмѫждрѧетаѹмѫждрꙗте, ѹмѫждрꙗете, ѹмѫждрѣте, ѹмѫждрѣете, ѹмѫждрѣате, ѹмѫждрѧетеѹмѫждрꙗ, ѹмѫждрѣ, ѹмѫждрѧ, ѹмѫждраѹмѫждрꙗ, ѹмѫждрѣ, ѹмѫждрѧ, ѹмѫждра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмѫждрꙗмъ, ѹмѫждрѣмъ, ѹмѫждрꙗмь, ѹмѫждрѣмь, ѹмѫждрꙗм, ѹмѫждрѣм, ѹмѫждрѧмъ, ѹмѫждрѧмь, ѹмѫждрѧм, ѹмѫждрамъ, ѹмѫждрамь, ѹмѫждрамѹмѫждрꙗте, ѹмѫждрѣте, ѹмѫждрѧте, ѹмѫждратеѹмѫждрꙗвѣ, ѹмѫждрѣвѣ, ѹмѫждрѧвѣ, ѹмѫждравѣѹмѫждрꙗта, ѹмѫждрѣта, ѹмѫждрѧта, ѹмѫждратаѹмѫждрꙗхъ, ѹмѫждрѣхъ, ѹмѫждрꙗхь, ѹмѫждрѣхь, ѹмѫждрꙗх, ѹмѫждрѣх, ѹмѫждрѧхъ, ѹмѫждрѧхь, ѹмѫждрѧх, ѹмѫждрахъ, ѹмѫждрахь, ѹмѫждрахѹмѫждрꙗ, ѹмѫждрѣ, ѹмѫждрѧ, ѹмѫждра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмѫждрꙗ, ѹмѫждрѣ, ѹмѫждрѧ, ѹмѫждраѹмѫждрꙗхомъ, ѹмѫждрѣхомъ, ѹмѫждрꙗхомь, ѹмѫждрѣхомь, ѹмѫждрꙗхом, ѹмѫждрѣхом, ѹмѫждрꙗхмꙑ, ѹмѫждрѣхмꙑ, ѹмѫждрѧхомъ, ѹмѫждрѧхомь, ѹмѫждрѧхом, ѹмѫждрахомъ, ѹмѫждрахомь, ѹмѫждрахом, ѹмѫждрахмꙑѹмѫждрꙗсте, ѹмѫждрѣсте, ѹмѫждрѧсте, ѹмѫждрастеѹмѫждрꙗшѧ, ѹмѫждрашѧ, ѹмѫждрѣшѧ, ѹмѫждрꙗшѫ, ѹмѫждрашѫ, ѹмѫждрѣшѫ, ѹмѫждрꙗша, ѹмѫждрѣша, ѹмѫждрꙗше, ѹмѫждраше, ѹмѫждрѣше, ѹмѫждрꙗхѫ, ѹмѫждрѣхѫ, ѹмѫждрахѫ, ѹмѫждрѧшаѹмѫждрꙗховѣ, ѹмѫждрѣховѣ, ѹмѫждрѧховѣ, ѹмѫждраховѣѹмѫждрꙗста, ѹмѫждрѣста, ѹмѫждрѧста, ѹмѫждраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмѫждрꙗсте, ѹмѫждрѣсте, ѹмѫждрѧсте, ѹмѫждрастеѹмѫждрꙗахъ, ѹмѫждрꙗхъ, ѹмѫждрꙗах, ѹмѫждраахъ, ѹмѫждрахъ, ѹмѫждраахь, ѹмѫждрахь, ѹмѫждрꙗхь, ѹмѫждрꙗх, ѹмѫждраах, ѹмѫждрѧхъ, ѹмѫждрѧхь, ѹмѫждрѧхѹмѫждрꙗаше, ѹмѫждрꙗше, ѹмѫждрааше, ѹмѫждраше, ѹмѫждрѧшеѹмѫждрꙗаше, ѹмѫждрꙗше, ѹмѫждрааше, ѹмѫждраше, ѹмѫждрѧшеѹмѫждрꙗахомъ, ѹмѫждрꙗхомъ, ѹмѫждраахомъ, ѹмѫждрахомъ, ѹмѫждрꙗахомь, ѹмѫждрꙗхомь, ѹмѫждраахомь, ѹмѫждрахомь, ѹмѫждрꙗахом, ѹмѫждрꙗхом, ѹмѫждраахом, ѹмѫждрахом, ѹмѫждрѧхомъ, ѹмѫждрѧхомь, ѹмѫждрѧхомѹмѫждрꙗашете, ѹмѫждрꙗшете, ѹмѫждрꙗасте, ѹмѫждрꙗсте, ѹмѫждраашете, ѹмѫждрашете, ѹмѫждраасте, ѹмѫждрасте, ѹмѫждрѧшете, ѹмѫждрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмѫждрꙗахѫ, ѹмѫждрꙗхѫ, ѹмѫждрꙗахѹ, ѹмѫждрꙗхѹ, ѹмѫждраахѫ, ѹмѫждрахѫ, ѹмѫждраахѹ, ѹмѫждрахѹ, ѹмѫждрѧхѹѹмѫждрꙗаховѣ, ѹмѫждрꙗховѣ, ѹмѫждрааховѣ, ѹмѫждраховѣ, ѹмѫждрѧховѣѹмѫждрꙗашета, ѹмѫждрꙗшета, ѹмѫждрꙗаста, ѹмѫждрꙗста, ѹмѫждрѧшета, ѹмѫждрѧста, ѹмѫждраашета, ѹмѫждрашета, ѹмѫждрааста, ѹмѫждрастаѹмѫждрꙗашете, ѹмѫждрꙗшете, ѹмѫждрꙗасте, ѹмѫждрꙗсте, ѹмѫждрѧшете, ѹмѫждрѧсте, ѹмѫждраашете, ѹмѫждрашете, ѹмѫждраасте, ѹмѫждрасте
ѹмѫждрꙗт сѧ -ѹмѫждрꙗѭ сѧ -ѹмѫждрꙗш сѧ несв Ставам мъдър, разумен; проявявам се като мъдър, разумен човек; помъдрявам глѭ бо благодѣтѭ давъшѭѭ м сѧ. вꙿсѣкомꙋ сѫщюмꙋ въ васъ. не прѣмѫдрѣт сѧ. пае еже подобаетъ мѫдръствоват. нъ ꙋмѫждрѣт сѧ въ цѣломѫдрь комꙋжъдо. ѣко бъ естъ раꙁдѣллъ мѣрѫ вѣрѣ СЕ 16r 6—7 Изч СЕ Гр φρονέω ꙋмѫждрѣт сѧ Нвб умъдрям се ДА умъдрявам ОА умъдря се св ВА НГер ЕтМл БТР АР