Исторически речник
огѫстѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
огѫстѣтогѫстѣѭ, огѫстѣѫ, огѫстѣѧ, огѫстѣюогѫстѣш, огѫстѣешогѫстѣтъ, огѫстѣетъ, огѫстѣть, огѫстѣеть, огѫстѣт, огѫстѣетогѫстѣмъ, огѫстѣемъ, огѫстѣмь, огѫстѣемь, огѫстѣм, огѫстѣем, огѫстѣмо, огѫстѣемоогѫстѣте, огѫстѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
огѫстѣѭтъ, огѫстѣѫтъ, огѫстѣѧтъ, огѫстѣютъ, огѫстѣѭть, огѫстѣѫть, огѫстѣѧть, огѫстѣють, огѫстѣѭт, огѫстѣѫт, огѫстѣѧт, огѫстѣютогѫстѣвѣ, огѫстѣевѣогѫстѣта, огѫстѣетаогѫстѣте, огѫстѣетеогѫстѣогѫстѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
огѫстѣмъ, огѫстѣмь, огѫстѣмогѫстѣтеогѫстѣвѣогѫстѣтаогѫстѣхъ, огѫстѣхь, огѫстѣхогѫстѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
огѫстѣогѫстѣхомъ, огѫстѣхомь, огѫстѣхом, огѫстѣхмꙑогѫстѣстеогѫстѣшѧ, огѫстѣшѫ, огѫстѣша, огѫстѣше, огѫстѣхѫогѫстѣховѣогѫстѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
огѫстѣстеогѫстѣахъ, огѫстѣхъ, огѫстѣахь, огѫстѣхь, огѫстѣах, огѫстѣхогѫстѣаше, огѫстѣшеогѫстѣаше, огѫстѣшеогѫстѣахомъ, огѫстѣхомъ, огѫстѣахомь, огѫстѣхомь, огѫстѣахом, огѫстѣхомогѫстѣашете, огѫстѣшете, огѫстѣасте, огѫстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
огѫстѣахѫ, огѫстѣхѫ, огѫстѣахѹ, огѫстѣхѹогѫстѣаховѣ, огѫстѣховѣогѫстѣашета, огѫстѣшета, огѫстѣаста, огѫстѣстаогѫстѣашете, огѫстѣшете, огѫстѣасте, огѫстѣсте
огѫстѣт -огѫстѣѭ -огѫстѣш св За течност — сгъстя се, стана плътен ѡгѫстѣшѩ ѣко стѣна водꙑ. огѫстѣшѩ ꙇ влънꙑ по срѣдѣ морѣ СП Песен 1, Изх 15.8 Изч СП Гр πήγνυμαι ѡгѫстѣт Нвб Срв [с]гъстя