Исторически речник
обарꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обарꙗтобарꙗѭ, обарѣѭ, обарꙗѫ, обарѣѫ, обарꙗѧ, обарѣѧ, обарꙗю, обарѣю, обарѧю, обараѫ, обараѧобарꙗш, обарꙗеш, обарѣш, обарѣеш, обарѣаш, обарѧеш, обараешобарꙗтъ, обарꙗетъ, обарѣтъ, обарѣетъ, обарѣатъ, обарꙗть, обарꙗеть, обарѣть, обарѣеть, обарѣать, обарꙗт, обарꙗет, обарѣт, обарѣет, обарѣат, обарѧетъ, обарѧеть, обарѧет, обараетъ, обараеть, обараетобарꙗмъ, обарꙗемъ, обарѣмъ, обарѣемъ, обарѣамъ, обарꙗмь, обарꙗемь, обарѣмь, обарѣемь, обарѣамь, обарꙗм, обарꙗем, обарѣм, обарѣем, обарѣам, обарꙗмо, обарꙗемо, обарѣмо, обарѣемо, обарѣамо, обарѧемъ, обарѧемь, обарѧем, обараемъ, обараемь, обараем, обараемообарꙗте, обарꙗете, обарѣте, обарѣете, обарѣате, обарѧете, обараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обарꙗѭтъ, обарѣѭтъ, обарѣѫтъ, обарꙗѫтъ, обарѣѧтъ, обарꙗѧтъ, обарѣютъ, обарꙗютъ, обарꙗѭть, обарѣѭть, обарѣѫть, обарꙗѫть, обарѣѧть, обарꙗѧть, обарѣють, обарꙗють, обарꙗѭт, обарѣѭт, обарѣѫт, обарꙗѫт, обарѣѧт, обарꙗѧт, обарѣют, обарꙗют, обарѧютъ, обарѧють, обарѧют, обараѫтъ, обараѧтъ, обараѫть, обараѧть, обараѫт, обараѧтобарꙗвѣ, обарꙗевѣ, обарѣвѣ, обарѣевѣ, обарѣавѣ, обарѧевѣобарꙗта, обарꙗета, обарѣта, обарѣета, обарѣата, обарѧетаобарꙗте, обарꙗете, обарѣте, обарѣете, обарѣате, обарѧетеобарꙗ, обарѣ, обарѧ, обараобарꙗ, обарѣ, обарѧ, обара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обарꙗмъ, обарѣмъ, обарꙗмь, обарѣмь, обарꙗм, обарѣм, обарѧмъ, обарѧмь, обарѧм, обарамъ, обарамь, обарамобарꙗте, обарѣте, обарѧте, обаратеобарꙗвѣ, обарѣвѣ, обарѧвѣ, обаравѣобарꙗта, обарѣта, обарѧта, обаратаобарꙗхъ, обарѣхъ, обарꙗхь, обарѣхь, обарꙗх, обарѣх, обарѧхъ, обарѧхь, обарѧх, обарахъ, обарахь, обарахобарꙗ, обарѣ, обарѧ, обара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обарꙗ, обарѣ, обарѧ, обараобарꙗхомъ, обарѣхомъ, обарꙗхомь, обарѣхомь, обарꙗхом, обарѣхом, обарꙗхмꙑ, обарѣхмꙑ, обарѧхомъ, обарѧхомь, обарѧхом, обарахомъ, обарахомь, обарахом, обарахмꙑобарꙗсте, обарѣсте, обарѧсте, обарастеобарꙗшѧ, обарашѧ, обарѣшѧ, обарꙗшѫ, обарашѫ, обарѣшѫ, обарꙗша, обарѣша, обарꙗше, обараше, обарѣше, обарꙗхѫ, обарѣхѫ, обарахѫ, обарѧшаобарꙗховѣ, обарѣховѣ, обарѧховѣ, обараховѣобарꙗста, обарѣста, обарѧста, обараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обарꙗсте, обарѣсте, обарѧсте, обарастеобарꙗахъ, обарꙗхъ, обарꙗах, обараахъ, обарахъ, обараахь, обарахь, обарꙗхь, обарꙗх, обараах, обарѧхъ, обарѧхь, обарѧхобарꙗаше, обарꙗше, обарааше, обараше, обарѧшеобарꙗаше, обарꙗше, обарааше, обараше, обарѧшеобарꙗахомъ, обарꙗхомъ, обараахомъ, обарахомъ, обарꙗахомь, обарꙗхомь, обараахомь, обарахомь, обарꙗахом, обарꙗхом, обараахом, обарахом, обарѧхомъ, обарѧхомь, обарѧхомобарꙗашете, обарꙗшете, обарꙗасте, обарꙗсте, обараашете, обарашете, обараасте, обарасте, обарѧшете, обарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обарꙗахѫ, обарꙗхѫ, обарꙗахѹ, обарꙗхѹ, обараахѫ, обарахѫ, обараахѹ, обарахѹ, обарѧхѹобарꙗаховѣ, обарꙗховѣ, обарааховѣ, обараховѣ, обарѧховѣобарꙗашета, обарꙗшета, обарꙗаста, обарꙗста, обарѧшета, обарѧста, обараашета, обарашета, обарааста, обарастаобарꙗашете, обарꙗшете, обарꙗасте, обарꙗсте, обарѧшете, обарѧсте, обараашете, обарашете, обараасте, обарасте
обарꙗт -обарꙗѭ -обарꙗш несв сег деят същ обарѣѩ м ед ὁ καταλύων Този, който разрушава, разваля ꙇꙁде  отде отъ мене. ѣко обарѣѩ кровъ въстокъ СП Песен 7, Ис 38.12 Изч СП обарѣт Нвб Срв [съ]барям