Исторически речник
дъхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дъхнѫтдъхнѫ, дьхнѫ, дъхнѹ, дьхнѹдъхнеш, дьхнешдъхнетъ, дьхнетъ, дъхнеть, дьхнеть, дъхнет, дьхнетдъхнемъ, дьхнемъ, дъхнемь, дьхнемь, дъхнем, дьхнемдъхете, дьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дъхѫтъ, дьхнѫтъ, дъхнѹтъ, дьхнѹтъ, дъхнѫть, дьхнѫть, дъхнѹть, дьхнѹть, дъхнѫт, дьхнѫт, дъхнѹт, дьхнѹтдъхневѣ, дьхневѣдъхнета, дьхнетадъхнете, дьхнетедъхн, дьхндъхн, дьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дъхнѣмъ, дьхнѣмъ, дъхнѣмь, дьхнѣмь, дъхнѣм, дьхнѣмдъхнѣте, дьхнѣтедъхнѣвѣ, дьхнѣвѣдъхнѣта, дьхнѣтадъхъ, дъхнѫхъ, дъхнѹхъ, дьхъ, дьхнѫхъ, дьхнѹхъ, дъхь, дъхнѫхь, дъхнѹхь, дьхь, дьхнѫхь, дьхнѹхь, дъхнѫх, дъхнѹх, дьхнѫх, дьхнѹхдъше, дъхнѫ, дъхнѹ, дьхъ, дьхнѫ, дьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дъше, дъхнѫ, дъхнѹ, дьхъ, дьхнѫ, дьхнѹдъхомъ, дъхнѫхомъ, дъхнѹхомъ, дьхомъ, дьхнѫхомъ, дьхнѹхомъ, дъхомь, дъхнѫхомь, дъхнѹхомь, дьхомь, дьхнѫхомь, дьхнѹхомь, дъхнѫхом, дъхнѹхом, дьхнѫхом, дьхнѹхом, дъхнѫхмꙑ, дьхнѫхмꙑдъшете, дъхнѫсте, дъхнѹсте, дьшете, дьхнѫсте, дьхнѹстедъхѫ, дъхнѫшѧ, дъхнѹшѧ, дьхѫ, дьхнѫшѧ, дьхнѹшѧ, дъхнѫшѫ, дьхнѫшѫ, дьхнѹшѫ, дъхнѫша, дъхнѹша, дьхнѫша, дьхнѹша, дъхнѫше, дъхнѹше, дьхнѫше, дьхнѹше, дъхнѫхѫ, дьхнѫхѫдъховѣ, дъхнѫховѣ, дъхнѹховѣ, дьховѣ, дьхнѫховѣ, дьхнѹховѣдъшета, дъхнѫста, дъхнѹста, дьшета, дьхнѫста, дьхнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дъшете, дъхнѫсте, дъхнѹсте, дьшете, дьхнѫсте, дьхнѹстедъхнѣахъ, дъхнѣхъ, дъхнѣахь, дъхнѣхь, дъхнѣах, дъхнѣхдъхнѣаше, дъхнѣшедъхнѣаше, дъхнѣшедъхнѣахомъ, дъхнѣхомъ, дъхнѣахомь, дъхнѣхомь, дъхнѣахом, дъхнѣхомдъхнѣашете, дъхнѣшете, дъхнѣасте, дъхнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дъхнѣахѫ, дъхнѣхѫ, дъхнѣахѹ, дъхнѣхѹдъхнѣаховѣ, дъхнѣховѣдъхнѣашета, дъхнѣшета, дъхнѣаста, дъхнѣстадъхнѣашете, дъхнѣшете, дъхнѣасте, дъхнѣсте
дъхнѫт -дъхнѫ -дъхнеш св За вятър — духна, завея дъхнетъ дхъ его ( пот)екѫтъ водꙑ СП 147.7 Изч СП Гр πνέω Нвб дъхна ОА ВА НГер ЕтМл РБЕ ДА