Исторически речник
въспѣстоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспѣстоватвъспѣстѹѭ, въспѣстѹѫ, въспѣстѹѧ, въспѣстѹювъспѣстѹш, въспѣстѹеш, въспѣстѹѹшвъспѣстѹтъ, въспѣстѹетъ, въспѣстѹѹтъ, въспѣстѹть, въспѣстѹеть, въспѣстѹѹть, въспѣстѹт, въспѣстѹет, въспѣстѹѹтвъспѣстѹмъ, въспѣстѹемъ, въспѣстѹѹмъ, въспѣстѹмь, въспѣстѹемь, въспѣстѹѹмь, въспѣстѹм, въспѣстѹем, въспѣстѹѹм, въспѣстѹмо, въспѣстѹемо, въспѣстѹѹмовъспѣстѹте, въспѣстѹете, въспѣстѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспѣстѹѭтъ, въспѣстѹѫтъ, въспѣстѹѧтъ, въспѣстѹютъ, въспѣстѹѭть, въспѣстѹѫть, въспѣстѹѧть, въспѣстѹють, въспѣстѹѭт, въспѣстѹѫт, въспѣстѹѧт, въспѣстѹютвъспѣстѹвѣ, въспѣстѹевѣ, въспѣстѹѹвѣвъспѣстѹта, въспѣстѹета, въспѣстѹѹтавъспѣстѹте, въспѣстѹете, въспѣстѹѹтевъспѣстѹвъспѣстѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспѣстѹмъ, въспѣстѹмь, въспѣстѹмвъспѣстѹтевъспѣстѹвѣвъспѣстѹтавъспѣстовахъ, въспѣстовахь, въспѣстовахвъспѣстова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспѣстовавъспѣстовахомъ, въспѣстовахомь, въспѣстовахом, въспѣстовахомꙑвъспѣстовастевъспѣстовашѧ, въспѣстовашѫ, въспѣстоваша, въспѣстоваше, въспѣстовахѫвъспѣстоваховѣвъспѣстоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспѣстовастевъспѣстоваахъ, въспѣстовахъ, въспѣстоваахь, въспѣстовахь, въспѣстоваах, въспѣстовахвъспѣстовааше, въспѣстовашевъспѣстовааше, въспѣстовашевъспѣстоваахомъ, въспѣстовахомъ, въспѣстоваахомь, въспѣстовахомь, въспѣстоваахом, въспѣстовахомвъспѣстоваашете, въспѣстовашете, въспѣстоваасте, въспѣстовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспѣстоваахѫ, въспѣстовахѫ, въспѣстоваахѹ, въспѣстовахѹвъспѣстовааховѣ, въспѣстоваховѣвъспѣстоваашета, въспѣстовашета, въспѣстовааста, въспѣстоваставъспѣстоваашете, въспѣстовашете, въспѣстоваасте, въспѣстовасте
въспѣстоват -въспѣстѹѭ -въспѣстѹш св Отгледам, погрижа се за някого  младенъцꙙ  скотъ. въспѣстѹ  въсптѣ юностъ. младенъцꙙ ѹтѣш ПДМол Изч ПДМол Нвб Срв пестун ’възпитател’ м ОА ВА ДА