Исторически речник
волнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
волнꙗтволнꙗѭ, волнѣѭ, волнꙗѫ, волнѣѫ, волнꙗѧ, волнѣѧ, волнꙗю, волнѣю, волнѧю, волнаѫ, волнаѧволнꙗш, волнꙗеш, волнѣш, волнѣеш, волнѣаш, волнѧеш, волнаешволнꙗтъ, волнꙗетъ, волнѣтъ, волнѣетъ, волнѣатъ, волнꙗть, волнꙗеть, волнѣть, волнѣеть, волнѣать, волнꙗт, волнꙗет, волнѣт, волнѣет, волнѣат, волнѧетъ, волнѧеть, волнѧет, волнаетъ, волнаеть, волнаетволнꙗмъ, волнꙗемъ, волнѣмъ, волнѣемъ, волнѣамъ, волнꙗмь, волнꙗемь, волнѣмь, волнѣемь, волнѣамь, волнꙗм, волнꙗем, волнѣм, волнѣем, волнѣам, волнꙗмо, волнꙗемо, волнѣмо, волнѣемо, волнѣамо, волнѧемъ, волнѧемь, волнѧем, волнаемъ, волнаемь, волнаем, волнаемоволнꙗте, волнꙗете, волнѣте, волнѣете, волнѣате, волнѧете, волнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
волнꙗѭтъ, волнѣѭтъ, волнѣѫтъ, волнꙗѫтъ, волнѣѧтъ, волнꙗѧтъ, волнѣютъ, волнꙗютъ, волнꙗѭть, волнѣѭть, волнѣѫть, волнꙗѫть, волнѣѧть, волнꙗѧть, волнѣють, волнꙗють, волнꙗѭт, волнѣѭт, волнѣѫт, волнꙗѫт, волнѣѧт, волнꙗѧт, волнѣют, волнꙗют, волнѧютъ, волнѧють, волнѧют, волнаѫтъ, волнаѧтъ, волнаѫть, волнаѧть, волнаѫт, волнаѧтволнꙗвѣ, волнꙗевѣ, волнѣвѣ, волнѣевѣ, волнѣавѣ, волнѧевѣволнꙗта, волнꙗета, волнѣта, волнѣета, волнѣата, волнѧетаволнꙗте, волнꙗете, волнѣте, волнѣете, волнѣате, волнѧетеволнꙗ, волнѣ, волнѧ, волнаволнꙗ, волнѣ, волнѧ, волна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
волнꙗмъ, волнѣмъ, волнꙗмь, волнѣмь, волнꙗм, волнѣм, волнѧмъ, волнѧмь, волнѧм, волнамъ, волнамь, волнамволнꙗте, волнѣте, волнѧте, волнатеволнꙗвѣ, волнѣвѣ, волнѧвѣ, волнавѣволнꙗта, волнѣта, волнѧта, волнатаволнꙗхъ, волнѣхъ, волнꙗхь, волнѣхь, волнꙗх, волнѣх, волнѧхъ, волнѧхь, волнѧх, волнахъ, волнахь, волнахволнꙗ, волнѣ, волнѧ, волна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
волнꙗ, волнѣ, волнѧ, волнаволнꙗхомъ, волнѣхомъ, волнꙗхомь, волнѣхомь, волнꙗхом, волнѣхом, волнꙗхмꙑ, волнѣхмꙑ, волнѧхомъ, волнѧхомь, волнѧхом, волнахомъ, волнахомь, волнахом, волнахмꙑволнꙗсте, волнѣсте, волнѧсте, волнастеволнꙗшѧ, волнашѧ, волнѣшѧ, волнꙗшѫ, волнашѫ, волнѣшѫ, волнꙗша, волнѣша, волнꙗше, волнаше, волнѣше, волнꙗхѫ, волнѣхѫ, волнахѫ, волнѧшаволнꙗховѣ, волнѣховѣ, волнѧховѣ, волнаховѣволнꙗста, волнѣста, волнѧста, волнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
волнꙗсте, волнѣсте, волнѧсте, волнастеволнꙗахъ, волнꙗхъ, волнꙗах, волнаахъ, волнахъ, волнаахь, волнахь, волнꙗхь, волнꙗх, волнаах, волнѧхъ, волнѧхь, волнѧхволнꙗаше, волнꙗше, волнааше, волнаше, волнѧшеволнꙗаше, волнꙗше, волнааше, волнаше, волнѧшеволнꙗахомъ, волнꙗхомъ, волнаахомъ, волнахомъ, волнꙗахомь, волнꙗхомь, волнаахомь, волнахомь, волнꙗахом, волнꙗхом, волнаахом, волнахом, волнѧхомъ, волнѧхомь, волнѧхомволнꙗашете, волнꙗшете, волнꙗасте, волнꙗсте, волнаашете, волнашете, волнаасте, волнасте, волнѧшете, волнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
волнꙗахѫ, волнꙗхѫ, волнꙗахѹ, волнꙗхѹ, волнаахѫ, волнахѫ, волнаахѹ, волнахѹ, волнѧхѹволнꙗаховѣ, волнꙗховѣ, волнааховѣ, волнаховѣ, волнѧховѣволнꙗашета, волнꙗшета, волнꙗаста, волнꙗста, волнѧшета, волнѧста, волнаашета, волнашета, волнааста, волнаставолнꙗашете, волнꙗшете, волнꙗасте, волнꙗсте, волнѧшете, волнѧсте, волнаашете, волнашете, волнаасте, волнасте
волнꙗт -волнꙗѭ -волнꙗш несв Наливам, сипвам течност егда кашълетъ лвкъ то оманъ варвъше вь внѣ. і а волнѣт. да еднѫ іспъетъ Изч ПДЛек волнѣт Нвб Ø