Исторически речник
ѯ  
ѯ I. Буквен знак. Четиридесет и първата буква от стб. азбука, назовавана ѯ; в кир. ѯ; в нвб. звук кс. II. Числен знак. В кир. ѯ҃ = 60, LX 1. числ бр шестьдесѧть Шестдесет не вдѣвꙿш  вѣровавше. ѳомно невѣрьств цѣлꙗѧ. доблꙗшмъ ѹпвань вѣнꙑѧ жꙁн остав. нъ пон҄еже та  ꙗже смъ тъꙿнаꙗ. въ еуагг҄ел лежꙙштаꙗ ... въсѣꙗна бꙑшꙙ въ ловѣьскꙑѧ помꙑслꙑ. ꙗкоже плодъ сътворт. въ л҃.  ѯ҃.  р҃ С 533.21 2. числ ред шестьдесѧтꙑ Шестдесети ѯ ... въ конць о пѣнꙑхъ дадові СП 60.1 В състава на сл. числ. сѫⷠ҇ д҃ евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ глⷡ҇а ѯ҃ ꙁ҃ СК 34а 12 неⷣ҇ е҃ евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ глⷡ҇а ѯ҃ ѳ҃ СК 36а 5 сѫⷠ҇ гі евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ глⷡ҇а. с҃ ѯ҃ ҃ СК 45b 9 вⷮ҇ъ. велікꙑѧ неⷣ҇ евⷢ҇а ѿ҇ ѡⷩ҇а. гⷡ҇ с҃ ѯ҃ СК 88b 11 ѯа въ конць ідтомъві псалмъ дадвъ СП 61.1 ѯе въ концъ псалмъ пѣсні о въскрѣшен дадовъ. беꙁіменнъ СП 65.1 ѯꙁ вь конць пѣсні псалмъ дадовъ СП 67.1 СК СП С