Исторически речник
ꙗхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙗхатꙗдѫ, ѣдѫ, ꙗхаѭ, ꙗдѹ, ѣдѹꙗдеш, ѣдеш, ꙗхаѥшꙗдетъ, ѣдетъ, ꙗхаѥтъ, ꙗдеть, ѣдеть, ꙗдет, ѣдетꙗдемъ, ѣдемъ, ꙗхаѥмъ, ꙗдемь, ѣдемь, ꙗдем, ѣдем, ꙗдемо, ѣдемоꙗдете, ѣдете, ꙗхаѥте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙗдѫтъ, ѣдѫтъ, ꙗхаѭтъ, ꙗдѹтъ, ѣдѹтъ, ꙗдѫть, ѣдѫть, ꙗхаѭть, ꙗдѹть, ѣдѹть, ꙗдѫт, ѣдѫт, ꙗхаѭт, ꙗдѹт, ѣдѹтꙗдевѣ, ѣдевѣ, ꙗхаѥвѣꙗдета, ѣдета, ꙗхаѥтаꙗдете, ѣдете, ꙗхаѥтеꙗд, ꙗха, ѣд, ѣхаꙗд, ꙗха, ѣд, ѣха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙗдѣмъ, ꙗхамъ, ѣдѣмъ, ѣхамъ, ꙗдѣмь, ꙗхамь, ѣдѣмь, ѣхамь, ꙗдѣм, ꙗхам, ѣдѣм, ѣхамꙗдѣте, ꙗхате, ѣдѣте, ѣхатеꙗдѣвѣ, ꙗхавѣ, ѣдѣвѣ, ѣхавѣꙗдѣта, ꙗхата, ѣдѣта, ѣхатаꙗдъ, ꙗдохъ, ѣдъ, ѣдохъ, ꙗдь, ꙗдохь, ѣдь, ѣдохь, ꙗдох, ѣдохꙗде, ѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙗде, ѣдеꙗдомъ, ꙗдохомъ, ѣдомъ, ѣдохомъ, ꙗдомь, ꙗдохомь, ѣдомь, ѣдохомь, ѣдохомꙗдете, ꙗдосте, ѣдете, ѣдостеꙗдѫ, ꙗдошѧ, ѣдѫ, ѣдошѧ, ꙗдошѫ, ѣдошѫ, ꙗдоша, ѣдоша, ꙗдоше, ѣдошеꙗдовѣ, ꙗдоховѣ, ѣдовѣ, ѣдоховѣꙗдета, ꙗдоста, ѣдета, ѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙗдете, ꙗдосте, ѣдете, ѣдостеꙗдѣахъ, ѣдѣахъ, ꙗдѣахь, ѣдѣахь, ꙗдѣах, ѣдѣахꙗдѣаше, ѣдѣашеꙗдѣаше, ѣдѣашеꙗдѣахомъ, ѣдѣахомъ, ꙗдѣахомь, ѣдѣахомь, ꙗдѣахом, ѣдѣахомꙗдѣашете, ѣдѣашете, ꙗдѣасте, ѣдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙗдѣахѫ, ѣдѣахѫ, ꙗдѣахѹ, ѣдѣахѹꙗдѣаховѣ, ѣдѣаховѣꙗдѣашета, ѣдѣашета, ꙗдѣаста, ѣдѣастаꙗдѣашете, ѣдѣашете, ꙗдѣасте, ѣдѣасте
ꙗхат -ꙗдѫ -ꙗдеш несв св ꙗхаѭ -ꙗхаш 1. Пътувам, плавам по езеро или по море ꙇ въѣдѫ ѣдѫштемъ же мъ. ѹсъпе. ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро. ꙇ сконьаваахѫ сѧ  вълаахѫ сѧ М Лк 8.23 З хотѣахѫ же  прѩт въ корабь.  абе бꙑстъ корабль на ꙁем вь нѭже ѣдѣахѫ М Йо 6.21 З 2. Отпътувам, отплавам с кораб и под ꙇ ѣко поꙁдѣ бꙑстъ. съндѫ ѹенц его на море. ꙇ вълѣꙁъше въ ладѭ ѣдѣахѫ на онъ полъ морѣ. въ каперънаѹмъ М Йо 6.17 З ꙇ дошѧ въ пѹсто мѣсто корабл҄емь едн. ꙇ вдѣшѧ ѩ ѣдѫштѧ. ꙇ поꙁнашѧ ѩ мноꙁ З Мк 6.33 ѣко же прѣста глѧ. рее смонѹ. вждь ѣхаі въ глѫбнѫ. ꙇ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ З Лк 5.4 Изч М З Гр πλέω ὑπάγω ἔρχομαι ἐπανάγω ѣхат Нвб Срв яхам ’яздя’ ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА